Dopuna Uredbe o paušalcima

Vlada Srbije usvojila je dopunu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: dopuna Uredbe o paušalcima) na sednici održanoj 2. novembra 2017. godine.

Objavljena je u „Službenom glasniku RS“ broj 98 od 3. novembra 2017. godine, a primenjuje se od 4. novembra.

Dopunom Uredbe o paušalcima predviđeno je da se preduzetnicima advokatima paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji je utvrđen za 2014. godinu.

Podsećamo da je izmenama i dopunama Uredbe o paušalcima od kraja avgusta 2017. godine predviđeno da se ne može povećati paušalni prihod više od 10% u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu (ukoliko su elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda ostali isti kao za prethodnu godinu).

Praktično to znači sledeće za rešenja za 2015, 2016. i 2017. godinu:

  • advokatima paušalcima visina paušalnog prihoda ne može biti viša od one iz 2014. godine (bez obzira da li su menjani ili nisu elementi za utvrđivanje paušalnog prihoda).
  • svim ostalim paušalcima visina paušalnog prihoda može biti viša za 10% u odnosu na prethodnu godinu (ali i viša ako su se menjali elementi za utvrđivanje paušalnog prihoda).

Ova dopuna je uvedena dodavanjem novog člana 6v:

„Izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.“

 

Podelite: