Допуна Уредбе о паушалцима

Влада Србије усвојила је допуну Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: допуна Уредбе о паушалцима) на седници одржаној 2. новембра 2017. године.

Објављена је у „Службеном гласнику РС“ број 98 од 3. новембра 2017. године, а примењује се од 4. новембра.

Допуном Уредбе о паушалцима предвиђено је да се предузетницима адвокатима паушални приход за утврђивање пореске обавезе за 2015, 2016. и 2017. годину утврђује у висини паушалног прихода који је утврђен за 2014. годину.

Подсећамо да је изменама и допунама Уредбе о паушалцима од краја августа 2017. године предвиђено да се не може повећати паушални приход више од 10% у односу на паушални приход за претходну годину (уколико су елементи за утврђивање висине паушалног прихода остали исти као за претходну годину).

Практично то значи следеће за решења за 2015, 2016. и 2017. годину:

  • адвокатима паушалцима висина паушалног прихода не може бити виша од оне из 2014. године (без обзира да ли су мењани или нису елементи за утврђивање паушалног прихода).
  • свим осталим паушалцима висина паушалног прихода може бити виша за 10% у односу на претходну годину (али и виша ако су се мењали елементи за утврђивање паушалног прихода).

Ова допуна је уведена додавањем новог члана 6в:

„Изузетно, предузетницима адвокатима, паушални приход за утврђивање пореске обавезе за 2015, 2016. и 2017. годину утврђује се у висини паушалног прихода који је овој групи обвезника утврђен за 2014. годину.

За предузетнике адвокате који започињу обављање делатности, односно који постају обвезници на паушално утврђени приход, у 2015, 2016. или 2017. години, паушални приход утврђује се у висини прихода обвезника адвоката који под истим или сличним условима обавља наведену делатност, а којем је утврђена висина паушалног прихода у складу са ставом 1. овог члана.“

 

Поделите: