Да ли постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају пружања услуге посредовања од стране физичког лица које има дозволу за обављање делатности посредовања у решавању спорова?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00656/2016-04 од 23.9.2016. год)

У складу са одредбом члана 3. ст. 1. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 93/12, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар и који обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе.

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14, у даљем тексту: Уредба) прописане су делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања оствареног промета преко фискалне касе.

Према томе, лице које пружа услугу посредовања у решавању спорова, у складу са прописима који регулишу наведену област, није дужно да промет остварен на овај начин евидентира преко фискалне касе, с обзиром да је наведена услуга, према Класификацији делатности прописане Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10), сврстана у грану делатности 69.10 (Правни послови), а да је Уредбом лице које обавља делатност из гране делатности 69.10 (Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља) ослобођено обавезе евидентирања оствареног промета преко фискалне касе.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: