Да ли обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза у случају када увезе путнички аутомобил и тај путнички аутомобил употреби за реализацију посла тзв. повратног лизинга?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-212/2016-04 од 19.9.2016. год.)

Када обвезник ПДВ увезе путнички аутомобил и тај путнички аутомобил употреби за реализацију посла тзв. повратног лизинга (sale and leaseback), који подразумева да ће обвезник ПДВ продати увезени путнички аутомобил лизинг кући, а да ће лизинг кућа тај исти путнички аутомобил дати у лизинг том обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ има право да ПДВ плаћен за увоз путничког аутомобила одбије као претходни порез ако поседује документ о извршеном увозу путничког аутомобила у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза. Наиме, када обвезник ПДВ користи увезени путнички аутомобил искључиво за обављање делатности промета путничких аутомобила, тј. за промет (продају) лизинг кући, а за који је дужан да обрачуна и плати обрачунати ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15, у даљем тексту: Закон), има право да ПДВ плаћен приликом увоза одбије као претходни порез уз поседовање прописане документације.

Када обвезник ПДВ – лизинг кућа, на основу уговора о лизингу, изврши промет путничког аутомобила обвезнику ПДВ од којег је купила путнички аутомобил у оквиру реализације посла тзв. повратног лизинга (sale and leaseback), а под претпоставком да обвезник ПДВ – прималац лизинга не набавља путнички аутомобил искључиво за обављање делатности наведених у члану 29. став 2. Закона, обвезник ПДВ – прималац лизинга нема право да ПДВ обрачунат и исказан у рачуну обвезника ПДВ – лизинг куће одбије као претходни порез.

Одредбама члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Прометом добара, у смислу овог закона, сматра се и предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу, закљученог на одређени период, за покретне или непокретне ствари, када ниједна од уговорних страна не може раскинути уговор ако се стране придржавају уговорних обавеза (члан 4. став 3. тачка 2а) Закона).

Правилником о критеријумима на основу којих се одређује када се предаја добара на основу уговора о лизингу, односно закупу сматра прометом добара („Сл. гласник РС“, бр. 122/12) ближе су уређени наведени критеријуми.

Сагласно одредби члана 27. Закона, претходни порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује.

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката (у даљем тексту: објекти за вршење делатности), односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:

1)    који је опорезив ПДВ;

2)    за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ;

3)    који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, према одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује:

1)    рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом;

2)    документ о извршеном увозу добара у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:

1)    обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету;

2)    ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.

Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из ст. 1-3. овог члана (став 4. истог члана Закона).

Одредбом члана 29. став 1. тачка 1) Закона прописано је да обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу набавке, производње и увоза путничких аутомобила, мотоцикала, јахти, чамаца и ваздухоплова, објеката за смештај тих добара, резервних делова, горива и потрошног материјала за њихове потребе, изнајмљивања, одржавања, поправки и других услуга, које су повезане са коришћењем ових превозних средстава, као и добара и услуга који су повезани са коришћењем објеката за смештај тих добара.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, а у складу са одредбом става 2. истог члана Закона, обвезник има право на одбитак претходног пореза ако превозна средства и друга добра користи искључиво за обављање делатности:

1)    промета и изнајмљивања наведених превозних средстава и других добара;

2)    превоза лица и добара или обуку возача за управљање наведеним превозним средствима.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: