Automatska overa zdravstvenih kartica

Ubuduće će se za najveći broj lica zdravstvene kartice overavati automatski.

Automatska overa zdravstvenih kartica se vrši za sledeća lica: zaposlene i članove njihovih porodica, korisnike penzije po domaćim propisima, korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje i članove njihovih porodica, decu do navršenih 18 godina života, školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godina, ako su na školovanju, lica starija od 65 godina života, rome, monahe i monahinje i žrtve nasilja.

Automatska overa se vrši za zaposlene, odnosno angažovane kod poslodavaca koji, prema podacima Poreske uprave, redovno izmiruju doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Podatak o izvršenoj overi poslodavcima je dostupan na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. 

Automatska overa zdravstvenih kartica trenutno nije moguća za osiguranike samostalnih delatnosti, kao i za osiguranike poljoprivrednike i članove njihovih porodica, kao i za decu stariju od 18 godina koja su na školovanju i studente do 26 godina koji su osigurani kao članovi porodice. Ovim kategorijama osiguranih lica overa će se vršiti na šalteru filijale.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

„Republički fond za zdravstveno osiguranje je, nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama, pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica.

Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva osigurana lica za koje je, prema podacima dobijenim iz Poreske uprave, uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac nema obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica, jer se overa vrši automatski na osnovu podataka o plaćenim doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje.

Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom da nije potrebno da poslodavac dolazi na šalter i dostavlja različitu dokumentaciju. Overa se vrši automatski, samo na osnovu podatka da je dospeli doprinos plaćen, što predstavlja veliko rasterećenje kako za poslodavce, tako i za osigurana lica i za zaposlene u Republičkom fondu, jer se kompletna procedura obavlja na Portalu Centralnog registra obaveznog socijanog osiguranja, bez čekanja u redovima.

Podatak o izvršenoj overi, poslodavcima je dostupan na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Poslodavci koji se do sada nisu registrovali na Portalu Centralnog registra, biće u obavezi da se registruju.

Prvi preduslov za automatsku overu zdravstvenih kartica je da poslodavac podnosi prijave zaposlenih i radno angažovanih lica na obavezno socijalno osiguranje na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, što od 2013. godine predstavlja zakonsku obavezu za sve poslodavce. Nakon što ovlašćeno lice poslodavca, za zaposlenog ili člana njegove porodice izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje na Portalu Centralnog registra, narednog dana od dana prijave vidljiva je overa zdravstvene kartice. Aktivnost poslodavca u vezi prijave i overe zdravstvene kartice je ovim završena. Podaci o overenim karticama zaposlenih i članova njihovih porodica dostupni su poslodavcima na portalu Centralnog registra.

Narednog dana podaci o overi zdravstvenih kartica su dostupni i svim zdravstvenim ustanovama sa kojima Republički fond ima zaključen Ugovor o korišćenju podataka putem web servisa, a u cilju ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Drugi preduslov za automatsku overu zdravstvenih kartica je izmiren dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od strane poslodavca, tj. overa će se vršiti za zaposlene, odnosno angažovane kod poslodavaca koji, prema podacima Poreske uprave, redovno izmiruju doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Pored automatske overe zdravstvenih kartica za zaposlene kod poslodavaca i članove njihovih porodica, overa će se vršiti i za korisnike penzije po domaćim propisima, korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje i članove njihovih porodica, kao i za osiguranike u smislu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju za koje nije propisano da prilikom svake overe dostave dokaze o podacima o kojima se ne vodi službena evidencije (npr. dokaz o cenzusu i slično). To znači da će se na ovaj način vršiti overa zdravstvenih kartica za sledeće kategorije osiguranika: decu do navršenih 18 godina života, školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godina, ako su na školovanju, lica starija od 65 godina života, rome, monahe i monahinje i žrtve nasilja.

Za navedene kategorije osiguranika Republički fond će overu izvršiti samo na osnovu prijave na obavezno socijalno osiguranje i podataka dobijenih od Centralnog registra. Novina je što nakon ostvarivanja prava na penziju, odnosno novčanu naknadu, navedene kategorije osiguranika nemaju obavezu dolaska na šalter radi overe zdravstvene kartice.

Automatska overa zdravstvenih kartica trenutno nije moguća za osiguranike samostalnih delatnosti, kao i za osiguranike poljoprivrednike i članove njihovih porodica. Ovim kategorijama osiguranih lica overa će se vršiti na šalteru filijale, odnosno ispostave na osnovu dokaza pribavljenih službenim putem u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, odnosno na osnovu potvrde Poreske uprave o izmirenom doprinosu za obavezno zdravstveno osiguranje.

Automatska overa nije moguća ni za decu stariju od 18 godina koja su na školovanju i studente do 26 godina koji su osigurani kao članovi porodice. Ovim kategorijama osiguranih lica overa će se vršiti na šalteru filijale, odnosno ispostave na osnovu potvrde o školovanju, u skladu sa Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite.“

Podelite: