APR vraća više ili pogrešno uplaćena sredstva po službenoj dužnosti

Agencija za privredne registre je pokrenula postupak po službenoj dužnosti za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava koja su uplaćena u toku 2015. godine (to su više ili pogrešno uplaćena sredstva koja su utvrđena kontrolom APR-a a ne na osnovu zahteva).

U narednom periodu će se nastaviti sa povraćajem više ili pogrešno uplaćenih sredstava koja su uplaćena u toku 2016, 2017. i 2018. godine.

Što se tiče povraćaja sredstava na osnovu zahteva podnosioca registracionih prijava, to je proces koji već postoji od ranije i koji se nastavlja. Pretraga takvih rešenih predmeta za koje još nije izvršen povraćaj može se izvršiti ovde.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca.

Sredstva se vraćaju pravnim licima koja su u toku 2015. godine prema APR-u izvršila uplatu većeg iznosa naknade ili su, pak, pogrešno uplatila sredstva.

I u narednom periodu, APR će nastaviti sa povraćajem više ili pogrešno uplaćenih sredstava izvršenih u 2016, 2017. i 2018. godini, u skladu sa izvršenom kontrolom koju sprovode nadležni registri, odnosno Sektor ekonomsko- finansijskih poslova Agencije. 

Takođe, APR će nastaviti da izvršava i povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava prema dostavljenim zahtevima podnosioca registracionih prijava a pregled predmeta, odn. registracionih zahteva, po kojima je identifikovan višak uplaćenih sredstava po rešenim predmetima, a za koje nije izvršen povraćaj, dat je u aplikaciji Pretraga rešenih predmeta za koje su uplaćene naknade u većem iznosu od propisanih.“

Podelite: