APR od 28.4.2018. godine ne može vršiti promenu podataka dok traje poreska kontrola ili ako je subjektu privremeno oduzet PIB

Poreska uprava je obavestila poreske obveznike da od 28. aprila 2018. godine Agencija za privredne registre neće moći da vrši promenu podataka (brisanje, statusne promene, osnivači, naziv, sedište, ulog, oblik organizovanja) dok traje poreska kontrola ili radnja Poreske policije, odnosno dok je privremeno oduzet PIB.

U nastavku u celosti prenosimo obaveštenje Poreske uprave:

„Agencija za privredne registre ima zakonsku obavezu da dostavlja Poreskoj upravi Republike Srbije obaveštenje o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata, kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza.

S tim u vezi, a shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava obaveštava poreske obveznike kod kojih je otpočet postupak poreske kontrole, uključujući i radnje Poreske policije, odnosno kojima je privremeno oduzet PIB, da Agencija za privredne registre od 28.04.2018. godine ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, vršiti promenu naziva, sedišta, uloga i oblika organizovanja, a sve to do dobijanja obaveštenja da je završena poreska kontrola ili radnja Poreske policije, odnosno do dobijanja obaveštenja da je tom privrednom subjektu vraćen PIB.

U navedenim slučajevima dozvoljeno je da APR izvrši samo promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Obaveštenje se daje kako se poreski obveznici ne bi nepotrebno izlagali troškovima na ime registracije promene podataka u Agenciji za privredne registre, pre nego što bude okončan postupak kontrole, završene radnje Poreske policije, odnosno pre nego što otklone nepravilnosti i razloge zbog kojih im je privremeno oduzet PIB.“

Podelite: