АПР објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину

Годишњи билтен финансијских извештаја садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији за последње две године (на основу података из извештаја за статистичке и друге потребе за 2018. годину за 150.161 правно лице и 18.407 предузетника).

Подаци су обрађени и објављени према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности.

У наставку преносимо обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину, који садржи збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину је пето издање те публикације, а сачињен је на основу збирне обраде података за статистичке и друге потребе за 2018. годину за 150.161 правно лице и 18.407 предузетника.

Подаци у Билтену дати су на укупном нивоу, према врстама правних лица и за предузетнике, као и према нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима, и то према величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности, територијалној припадности правног лица или предузетника и др.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину састоји се из следећа три поглавља:

  • Поглавље 1 – Реални сектор
  • Поглавље 2 – Финансијске институције
  • Поглавље 3 – Непрофитне институције.

Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података – са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Сходно Закону о рачуноводству, подаци за статистичке и друге потребе на индивидуалном нивоу не могу се уступати трећим лицима без изричите сагласности правног лица или предузетника на кога се они односе, нити се могу јавно објављивати.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је домаћој и страној јавности на овој интернет страни у одељку Регистри / Финансијски извештаји / Публикације / Годишњи билтен финансијских извештаја / Годишњи билтен финансијских извештаја за 2018. годину.“

Поделите: