АПР о пословању привреде у 2016. години

Агенција за привредне регистре је објавила саопштење о резултатима пословања привреде у 2016. години.

Највећи број (57.160) привредних друштава је пословао профитабилно, с тим да је укупан нето добитак који су она остварила, у износу од 534.412 милиона динара, већи за 17,5% у поређењу са добитком у претходној години. С друге стране, 27.194 привредна друштва су 2016. годину завршила са губитком, а укупан нето губитак износи 305.108 милиона динара и смањен је за 21,2% у односу на претходну годину.

Укупан губитак привреде исказан је у износу од 3.628.429 милиона динара. Укупне губитке је исказало 42.616 привредних друштава, а од тога 25.305 друштава бележи губитак изнад висине капитала.

Удео сопственог капитала у укупним изворима финансирања је благо повећан (са 34,8% на 35,7%). Међутим, износ сопствених извора је и даље недовољан јер је степен задужености 1,80, иако је мањи него у претходној години (1,87). Евидентан је и мањак дугорочног капитала, тако да су привредна друштва за финансирање сталне имовине користила позајмљене изворе у износу од 664.509 милиона динара, с тим да је вредност тог негативног нето обртног капитала смањена за четвртину у односу на претходну годину.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2016. години, а данас је тим поводом одржана и конференција за новинаре.

Саопштење је израђено на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе за 2016. годину, као и збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину које су привредна друштва, установе и предузетници доставили Агенцији, а који су објављени у Годишњем билтену финансијских извештаја за 2016. годину.

Оживљавање српске економије започето у претходној години настављено је и током 2016. године, а у прилог томе говори и годишњи раст бруто домаћег производа од 2,7%, као и раст индустријске производње за 4,7%. Јачање привредне активности почивало је превасходно на динамичнијој инвестиционој и кредитној активности, као и приличном расту извоза (11,5%). Допринос је дала и прилично ниска инфлација (1,6%), а поменута кретања праћена су умереним слабљењем националне валуте (пад динара у односу на евро 1,5%, а у односу на долар 5,3%).

Опоравак укупне домаће економске активности афирмативно је деловао на пословање привредних друштава, што се огледа кроз раст њихових финансијских перформанси и раст запослености. На нивоу целе привреде остварени су укупни приходи у износу од 9.698.306 милиона динара и укупни расходи од 9.394.453 милиона динара, а они  су у односу на претходну годину порасли за 5,4% односно 3,5%. Повећану пословну активност, у 2016. години, пратио је раст броја запослених, тако да је у 97.543 привредна друштва било запослено укупно 1.036.057 радника, што указује да је број запослених у привреди на годишњем нивоу већи за 45.157 радника.

Позитивна кретања у укупном привредном амбијенту значајно су се одразила и на резултате привредних друштава, тако да је позитиван резултат из пословних активности на нивоу привреде знатно повећан (28,4%) у односу на претходну годину и износи 515.646 милиона динара. Висок резултат из примарне делатности омогућио је привреди да превазиђе ризике пословања и терет високе задужености, услед којих је у делу финансијских и осталих активности остварен негативан резултат. Послујући у условима релативно стабилног девизног тржишта, али и уз приличан ниво дуга, привредна друштва у делу финансирања бележе губитак од 123.897 милиона, који је за 17,0% већи од прошлогодишњег. Истовремено, из осталих активности привредна друштва су збирно исказала губитак мањи за 27,6% у поређењу са претходном годином, у износу од 80.886 милиона динара.

На поправљање укупне економске слике у земљи упућује и раст профитабилности, будући да су привредна друштва у 2016. години сумарно остварила позитиван нето резултат у висини од 229.304 милиона динара, који је 3,4 пута већи у односу на добитак исказан у претходној години.

Највећи број (57.160) привредних друштава је пословао профитабилно, с тим да је укупан нето добитак који су она остварила, у износу од 534.412 милиона динара, већи за 17,5% у поређењу са добитком у претходној години. С друге стране, 27.194 привредна друштва су 2016. годину завршила са губитком, а укупан нето губитак износи 305.108 милиона динара и смањен је за 21,2% у односу на претходну годину. Нето резултат није исказало 13.189 привредних друштава.

Јавна предузећа су, после дугогодишње серије негативних резултата, другу годину заредом пословала профитабилно. У 2016. години, на нивоу 554 јавна предузећа остварен је позитиван нето резултат у висини од 21.152  милиона динара, који је за 61,0% већи у поређењу са претходном годином. При томе, број јавних предузећа која су пословала позитивно је порастао (48), тако да је са нето добитком пословало укупно 396 предузећа.

Део привреде који је носилац негативних резултата и највећих губитака чине привредна друштва у стечају и ликвидацији. Међутим и тај сегмент привреде бележи нешто боље резултате, тако да су укупно 5.803 привредна друштва, која су на крају 2016. године била у поступку стечаја и ликвидације, исказала негативан нето резултат од 50.865 милиона динара, који је преполовљен у односу на претходну годину.

Профитабилном пословању домаће привреде, гледано са аспекта сектора, највише су допринели сектор С-Прерађивачка индустрија, у коме је, после прошлогодишњег губитка, остварен највећи позитиван нето резултат (91.075 милиона динара) и сектор G-Трговина на велико и мало…, чији је укупан добитак (41.578 милиона динара) нешто мањи од прошлогодишњег. Висок позитиван нето резултат реализован је и на нивоу сектора Ј-Информисање и комуникације (33.399 милиона динара), D-Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (29.524 милиона динара) и M-Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (17.925 милиона динара).

Раст позитивног нето резултата на годишњем нивоу обележио је и пословање привредних друштава гледано према величини, уз изузетак микро привредних друштава. Велики системи на збирном нивоу, уз драстичан раст профитабилности, бележе највећи позитиван резултат (114.480 милиона динара). Висок износ укупног добитка остварила су и мала привредна друштва (88.108 милиона динара), будући да је чак 88,2% малих друштава пословало профитабилно, као и друштва средње величине (62.130 милиона динара). Микро привредна друштва, као најбројнији сегмент привреде, сумарно су исказала губитак (35.414 милиона динара) већи за 8,5% у односу на претходну годину.

Финансијски капацитети српске привреде у 2016. години су благо ојачали, а и поред тога што је структура пословне имовине и извора финансирања нешто побољшана, нарушена финансијска равнотежа одражавала се на задуженост и неликвидност.

На крају 2016. године пословна имовина привредних друштава исказана је у износу од 13.527.636 милиона динара и повећана је за 6,0% у односу на претходну годину. Привредна друштва су за финансирање свог пословања користила капитал у вредности од 6.452.000 милиона динара, што је за 6,3% више у поређењу са претходном годином, док су у већем делу средства прибавила из позајмљених извора, тако да њихове укупне обавезе износе 8.683.845 милиона динара и оне су порасле за 4,6% на годишњем нивоу.

Укупан губитак привреде исказан је у износу од 3.628.429 милиона динара, а годишњи раст тог губитка (3,3%) био је успоренији него претходних година, превасходно, услед тога што је губитак изнад висине капитала готово остао на нивоу прошлогодишњег (1.608.209 милиона динара). Укупне губитке је исказало 42.616 привредних друштава, а од тога 25.305 друштава бележи губитак изнад висине капитала.

Упркос томе што су финансијски капацитети ојачали, структурне неравнотеже су и даље остале, али су нешто ублажене, тако да је и у 2016. години привреда пословала под теретом високе задужености и неликвидности. Будући да је сопствени капитал (4.823.954 милиона динара) привредних друштава у односу на претходну годину повећан за 8,7%, удео тог капитала у укупним изворима финансирања је благо повећан (са 34,8% на 35,7%). Међутим, да износ сопствених извора није био довољан показује степен задужености од 1,80, иако је он мањи него у претходној години (1,87). Такође, евидентан је и мањак дугорочног капитала, тако да су привредна друштва за финансирање сталне имовине користила позајмљене изворе у износу од 664.509 милиона динара, с тим да је вредност тог негативног нето обртног капитала смањена за четвртину у односу на претходну годину. Истовремено, показатељи ликвидности су благо повећани, али су још увек остали на прилично ниском нивоу (општи рацио ликвидности је 0,89, а рацио текуће ликвидности 0,62).

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2016. години и презентација Пословање привреде у Републици Србији у 2016. години објављени су у одељку Финансијски извештаји – Макроекономске информације/Макроекономска саопштења.“

Поделите: