Ако питате Министарство финансија који износ се уписује у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ у Појединачној евиденцији ПДВ на СЕФ, њихов одговор је „питајте књиговођу“

Да ли знате који износ се уписује у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ у Појединачној евиденцији ПДВ на СЕФ?

У прописима о електронском фактурисању и документацији (корисничко упутство и друга документација) објављеној на сајту еФактура то нигде није објашњено.

Није ништа објашњено ни за друга поља у која се уписују износи, али код тих осталих поља сам назив поља указује на то који износ се уписује и не може бити дилеме:

  • Основица по стопи од 20%
  • Обрачунати ПДВ по стопи од 20%
  • Основица по стопи од 10%
  • Обрачунати ПДВ по стопи од 10%
  • Укупно обрачунати ПДВ

Један од примера када постоји дилема у вези са износом који треба уписати у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ је следећи:

  • Код типа документа „Други интерни рачун“ или „Интерни рачун за промет страног лица“, да ли се у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ уписује збир износа основице и износа ПДВ или само износ основице који представља износ накнаде који се плаћа добављачу?

Други пример је још збуњујући:

  • Код типа документа „Интерни рачун за промет страног лица“, када постоји обавеза обрачуна пореза по одбитку и укључивања тог износа у основицу за обрачун ПДВ, да ли се у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ уписује укупан износ са укљученим порезом по одбитку, или укупан износ без укљученог пореза по одбитку или само износ накнаде који се плаћа ино добављачу?
Као што смо показали, код поља „Укупан износ накнаде/вредности“ има дилема па је, с обзиром на непостојање адекватног писаног објашњења, један корисник СЕФ поставио питање Министарству финансија, односно конкретније корисничкој подршци СЕФ. Најважнији део добијеног одговара гласи: „Консултујте се са Вашим књиговођом и унесите по упутству са сајта“.

У корисничком упутству са сајта (али ни у било ком другом документу на сајту) није описано шта треба уписати у поље „Укупан износ накнаде/вредности“. А шта се тиче дела одговора „Консултујте се са Вашим књиговођом“, сматрамо да је излишно коментарисати га.

У наставку дајемо наше мишљење о томе који износ треба уписати у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ у наведеним специфичним ситуацијама које изазивају дилеме.

Сматрамо да се у случајевима када се врши упис интерног обрачуна ПДВ у Појединачну евиденцију ПДВ на СЕФ, у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ уноси само износ који се плаћа добављачу (без интерно обрачунатог ПДВ или евентуалног пореза по одбитку који улази у основицу за обрачун ПДВ). Такво тумачење заснивамо на појму накнада из прописа о ПДВ. Накнада је износ који обвезник плаћа за испоручена добра или примљене услуге. У случају када је порески дужник прималац добара и врши интерни обрачун ПДВ, накнада коју плаћа за промет који му је пружен је износ без ПДВ. Такође, у обрасцу ПОПДВ постоји неколико наслова са називом „Накнада/вредност“ за поља у која се уносе износи без ПДВ.

Без обзира на наведено, сматрамо да треба имати у виду да поље „Укупан износ накнаде/вредности“ у Поједничаноје евиденцији ПДВ на СЕФ не представља неко поље које је значајно са аспекта обрачуна ПДВ, па у том смислу није од велике важности да ли је у овим специфичним случајевима упис вршен на исправан начин или не.

Надлежнима из корисничке подршке СЕФ и Министарства финансија поручујемо следеће: објашњење шта треба уписати у поље „Укупан износ накнаде/вредности“ постоји на сајту, али не у писаној форми у оквиру неког документа већ на снимку једног од одржаних вебинара (објашњење почиње на 22 минута и 15 секунди од почетка вебинара). Сматрамо да то није адекватан начин за такву врсту објашњења и да је неопходно да то буде део писане документације. Потребно је да едукујете запослене да не упућују кориснике на документацију у којој објашњење не постоји, а нарочито да их не упућују да се консултују са књиговођом, јер то није посао књиговође.

За оне које желе да чују то објашњење, погледајте исечак из снимка вебинара овде: 

Ако се питате да ли треба да вршите исправке појединачних евиденција где нисте евидентирали износ у пољу „Укупан износ накнаде/вредности“ на објашњени начин, сматрамо да то није потребно чинити. Као што је раније у тексту наведено, ради се о податку који нема никаквог значаја са аспекта обрачуна ПДВ и не постоји основ за кажњавање због неправилног уписа износа у то поље.

Поделите: