Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

„Службени гласник РС“, број 68/2015

 

Члан 1.

Овим законом уређују се права и обавезе правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, у вези са отварањем текућег и другог платног рачуна, као и обављањем платних трансакција преко тог рачуна.

Одредбе овог закона које се односе на правна лица примењују се и на огранке страних привредних друштава који су основани у складу са законом којим се уређује оснивање привредних друштава.

Члан 2.

Правна лица и предузетници су дужни да отворе текући рачун код пружаоца платних услуга који, у складу са законом којим се уређују платне услуге, може да води текући рачун (банка, односно Управа за трезор), да воде новчана средства на том рачуну и врше платне трансакције преко тог рачуна.

Правна лица и предузетници могу имати више од једног текућег рачуна код истог пружаоца платних услуга и текуће рачуне код више пружалаца платних услуга.

Изузетно од става 1. овог члана, правна лица и предузетници, као имаоци електронског новца у складу са законом којим се уређују платне услуге, нису дужни да врше платне трансакције преко текућег рачуна по основу купопродаје роба и услуга тим новцем.

Одредбе ст. од 1. до 3. овог члана примењују се и на правна лица и предузетнике када обављају платни промет са иностранством, а у складу са прописима о девизном пословању.

Министар надлежан за послове финансија може прописати ближе услове и начин плаћања из става 3. овог члана, као и друге случајеве у којима правна лица и предузетници нису дужни да врше платне трансакције преко текућег рачуна.

Члан 3.

Правна лица и предузетници су дужни да динаре примљене у готовом по било ком основу уплате на свој текући рачун у року од седам радних дана.

Одредба става 1. овог члана не примењује се на лица из тог става која имају овлашћење надлежног органа за обављање мењачких послова, а која уплату готовог новца у динарима, оствареног мењачким пословањем, врше у складу са прописом којим се уређују мењачки послови.

Ако предузетник захтева исплату готовог новца са текућег рачуна, банка је дужна да му тај новац исплати одмах, без накнаде, с тим да ако је реч о исплати готовог новца у износу већем од 600.000 динара или ефективног страног новца у износу чија је динарска противвредност по званичном средњем курсу Народне банке Србије већа од 600.000 динара – банка му средства преко 600.000 динара исплаћује, без накнаде, најкасније наредног радног дана.

Министар надлежан за послове финансија прописује услове и начин плаћања и исплата које се врше у готовом новцу у динарима са текућих рачуна правних лица и предузетника.

Члан 4.

Физичка лица која не обављају делатност могу за извршавање платних трансакција имати текуће и друге платне рачуне код пружалаца платних услуга утврђених законом којим се уређују платне услуге.

Лица из става 1. овог члана, као имаоци електронског новца у складу са законом којим се уређују платне услуге, могу вршити платне трансакције тим новцем.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и када физичка лица која не обављају делатност врше платни промет са иностранством, а у складу са прописима о девизном пословању.

Члан 5.

Правна лица и предузетници могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин у складу са законом.

Правна лица и предузетници не могу измиривати међусобне новчане обавезе на начин из става 1. овог члана, уколико су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески поступак.

Обавезе измирене на начин из става 1. овог члана, осим ако су измирене пребијањем (компензација), евидентирају се преко рачуна код пружаоца платних услуга, најмање једанпут месечно, по правилу крајем месеца.

Плаћање међусобних обавеза и потраживања из става 1. овог члана врши се као платна трансакција између учесника.

Члан 6.

Надзор над применом одредаба овог закона код правних лица и предузетника врши Министарство финансија – Пореска управа.

Члан 7.

Новчаном казном од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако не отвори текући рачун код пружаоца платних услуга који, у складу са законом којим се уређују платне услуге, може да води текући рачун или не води средства на том рачуну или не врши платне трансакције преко тог рачуна, у складу са овим законом (члан 2. став 1);

2) ако динаре примљене у готовом по било ком основу не уплати на свој текући рачун у року од седам радних дана (члан 3. став 1);

3) ако су његови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, а новчане обавезе измирује супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 5. став 2).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу – новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и предузетник – новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.

Члан 8.

Акт из члана 3. став 4. овог закона министар надлежан за послове финансија донеће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

До дана почетка примене акта из става 1. овог члана примењиваће се Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС”, број 77/11), уколико није у супротности са овим законом.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. октобра 2015. године.

Поделите: