Закон о евиденцијама у области рада

“Службени лист СРЈ”, бр. 46/1996 и “Службени гласник РС”, бр. 101/2005-др. закон и 36/2009-др. закон

Пречишћен текст прописа

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се врсте, садржај и начин вођења евиденција у области рада, као и начин прикупљања, обраде, коришћења и заштите података из тих евиденција.

Члан 2.

У области рада установљавају се:

1) евиденција о запосленим лицима;

2) евиденција о слободним радним местима;

3) евиденција о незапосленим лицима;

4) евиденција о зарадама запослених лица;

5) евиденција о понудама страних послодаваца за запошљавање грађана Савезне Републике Југославије у иностранству;

6) евиденција о грађанима Савезне Републике Југославије на раду у иностранству;

7) евиденција о запосленим и незапосленим страним држављанима и лицима без држављанства (у даљем тексту: странцима) у Савезној Републици Југославији;

8) евиденција о корисницима права инвалидског осигурања.

Члан 3.

Евиденције из члана 2. тач. 1), 4), 6) – о запосленим лицима која послодавци упућују на привремени рад у своје пословне јединице у иностранству, 7) – о запосленим странцима у Савезној Републици Југославији и тачке 8) овог закона, воде предузећа и друга правна лица, државни органи и организације, органи јединица локалне самоуправе и физичка лица која имају запослене (у даљем тексту: послодавци), ако другим савезним законом није друкчије одређено.

Евиденције из члана 2. тач. 2), 3), 6) – о грађанима Савезне Републике Југославије који су се запослили у иностранству посредством организације за запошљавање или без њеног посредовања и тачке 7) овог закона – о незапосленим странцима у Савезној Републици Југославији, воде организације надлежне за послове запошљавања (у даљем тексту: организације за запошљавање).

Евиденцију из члана 2. тачка 5) овог закона води надлежни савезни орган.

Члан 4.

Прикупљање, коришћење и заштита података из евиденција у области рада врше се у складу са савезним законом којим се уређује заштита података о личности, ако овим законом није друкчије одређено.

Евиденције одређене овим законом воде се трајно. Почетак, односно престанак вођења евиденције за поједино лице, односно за одређени случај, утврђује се за сваку врсту евиденције посебно.

II САДРЖАЈ И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА

1. Евиденција о запосленим лицима

Члан 5.

Евиденција о запосленим лицима садржи:

1) презиме и име;

2) матични број;

3) пол;

4) датум и место рођења (место, општина, република, држава);

5) пребивалиште и адресу стана;

6) место рада (место, општина, република, држава);

7) назив и адресу послодавца;

8) делатност послодавца;

9) занимање;

10) врсту и степен стручне спреме;

11) оспособљеност за обављање одређених послова;

12) назив радног места;

13) радно време – у часовима (недељно);

14) трајање запослења и врсте послова до ступања на рад код послодавца;

15) врста радног односа (на одређено или неодређено време, по уговору о повременим или привременим пословима, по уговору о улагању страног лица);

16) основ упућивања на привремени рад у иностранство (извођење инвестиционих радова, пословно-техничка сарадња и др.) и трајање рада;

17) назив послодавца код кога је запослено лице у допунском раду;

18) да ли је запослено лице заинтересовано за промену посла;

19) да ли је инвалид рада или уживалац пензије;

20) податке о осигураним члановима породице;

21) податке о коришћењу права за време привремене неспособности или спречености за рад;

22) податке о трајању плаћеног одсуства због смањења пословања;

23) датум заснивања радног односа;

24) датум престанка радног односа;

25) разлог престанка радног односа.

Члан 6.

Запослено лице дужно је да сваку промену података који су у евиденцију унесени на основу његове изјаве или личних исправа пријави послодавцу у року од осам дана од дана настанка промене.

Члан 7.

Евиденција о запосленим лицима за поједино запослено лице почиње да се води даном почетка рада, а престаје даном престанка радног односа.

Подаци из евиденције о запосленим лицима чувају се трајно.

Чл. 8-22.

(Престало да важи)

4. Евиденција о зарадама запослених лица

Члан 23.

У евиденцију о зарадама запослених лица уносе се подаци о радном времену, бруто заради, нето заради, нето накнади зараде, бруто накнади зараде из средстава послодавца, додацима, накнадама и другим примањима, као и бруто зарадама оствареним на терет других послодаваца.

Члан 24.

Евиденција о зарадама запослених лица садржи податке из члана 5. став 1. тач. 1) и 2) и тач. 7) до 13) овог закона. Поред тих података, евиденција садржи и:

1) податке о радном времену и његовом коришћењу:

а) могући број часова са пуним радним временом и радним временом краћим од пуног радног времена;

б) укупно остварени часови са пуним радним временом и радним временом краћим од пуног радног времена (пуно и скраћено радно време), од тога:

– ефективно извршени часови;

– часови чекања на посао и часови застоја и прекида у раду;

– часови обуставе рада због штрајка;

в) укупно неизвршени часови;

г) укупно неизвршени часови за које се прима накнада зараде:

– часови годишњег одмора;

– часови одмора за дане државних празника;

– часови одсуства са рада уз накнаду зараде;

– часови за стручно оспособљавање и усавршавање;

– часови привремене неспособности или спречености за рад;

д) неизвршени часови за које се прима накнада зараде на терет других послодаваца;

ђ) укупно неизвршени часови за које се прима накнада зараде из средстава организација за здравствено осигурање:

– часови привремене неспособности или спречености за рад;

– часови породиљског одсуства и скраћеног радног времена родитеља са дететом;

е) неизвршени часови за које се не прима накнада зараде;

ж) часови рада дужег од пуног радног времена;

2) податке о бруто заради:

а) исплаћена бруто зарада:

– за рад са пуним и скраћеним радним временом;

– за рад дужи од пуног радног времена;

б) бруто зарада запосленог лица;

в) лична примања послодавца из добити;

г) исплаћена нето зарада:

– за рад са пуним и скраћеним радним временом;

– за рад дужи од пуног радног времена;

д) накнада нето зараде из средстава других послодаваца:

– накнада нето зараде за време привремене неспособности или спречености за рад;

– остале накнаде нето зараде из средстава других послодаваца;

ђ) накнаде нето зараде на терет других послодаваца;

е) нето примања запосленог лица:

– солидарна помоћ;

– отпремнина;

– јубиларне награде;

– регрес за годишњи одмор;

– одвојен живот;

– теренски додатак;

– остало;

3) податке о пословима радног места које је запослено лице обављало, а за које се радни стаж рачуна са увећаним трајањем:

а) број часова рада на пословима радног места за које се радни стаж рачуна са увећаним трајањем;

б) број часова рада на пословима радног места на којима се радни стаж рачуна са увећаним трајањем на основу посебног својства осигураника;

в) стопа увећања.

Члан 25.

Евиденција о зарадама запослених лица за поједино запослено лице почиње да се води даном почетка рада, а престаје даном престанка радног односа.

Извештаји са подацима из евиденције о зарадама запослених лица достављају се организацији за пензијско и инвалидско осигурање.

Подаци из евиденције о зарадама запослених лица чувају се трајно.

Чл. 26-40.

(Престало да важи)

8. Евиденција о корисницима права инвалидског осигурања

Члан 41.

Евиденција о корисницима права инвалидског осигурања садржи податке о запосленим инвалидима рада који код послодавца остварују права по основу преостале радне способности (распоређивање са пуним или скраћеним радним временом, преквалификација или доквалификација и одговарајуће новчане накнаде) и о запосленим лицима код којих постоји непосредна опасност од наступања инвалидности.

Члан 42.

Евиденција о корисницима права инвалидског осигурања садржи:

1) презиме и име;

2) матични број;

3) пол;

4) датум и место рођења;

5) пребивалиште и адресу стана (место, општина, република);

6) занимање;

7) врсту и степен стручне спреме;

8) основ осигурања;

9) датум признавања права;

10) датум почетка остваривања права;

11) врсту права која се остварују;

12) датум престанка права.

Члан 43.

Евиденција о корисницима права инвалидског осигурања за појединог корисника почиње да се води даном стицања својства запосленог инвалида рада, односно даном распоређивања на друго радно место због непосредне опасности од наступања инвалидности, а престаје даном престанка тих права, односно даном престанка радног односа.

Подаци из евиденције о корисницима права инвалидског осигурања чувају се трајно.

III ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА

Члан 44.

Евиденције у области рада утврђене овим законом воде се по прописаним јединственим методолошким принципима.

Уношење података у евиденције врши се према прописаном јединственом кодексу шифара.

Члан 45.

Евиденције у области рада утврђене овим законом воде се уношењем података у картотеке, књиге, обрасце, средства за аутоматску обраду података и друга средства за вођење евиденција.

Уношење података врши се на основу јавних и других исправа, изјаве лица чији се подаци уносе у евиденцију и документације субјекта који води евиденцију.

Пријаве и извештаји са подацима из евиденције у области рада, утврђени овим законом, достављају се на прописаним обрасцима.

Члан 46.

За тачност података у евиденцији одговоран је субјект који води евиденцију.

За тачност података датих изјавом одговорно је лице које је дало изјаву.

Члан 47.

Прикупљање и обрада података врши се у складу са усвојеним статистичким стандардима и методама и поступцима за прикупљање, обраду, чување, заштиту и објављивање статистичких података.

Месечни и годишњи извештаји са подацима из евиденција достављају се надлежном савезном органу који врши обраду и објављивање података за Савезну Републику Југославију.

Члан 48.

Вођењем евиденција у области рада обезбеђују се подаци за систем статистичких истраживања, јединствени информациони систем у области запошљавања и организације за социјално осигурање и запошљавање.

Подаци садржани у евиденцијама у области рада користе се за спровођење статистичких истраживања, информисање и извршавање обавеза свих субјеката у процесу запошљавања, остваривање права по основу рада и социјалног осигурања, као и за потребе државних органа у вођењу економске и социјалне политике.

Подаци садржани у евиденцијама у области рада могу се користити и за потребе истраживачких организација, привреде, као и појединаца за емпиријска и научна истраживања и сличне сврхе.

О начину давања података из става 3. овог члана одлучује субјект који води евиденцију.

Члан 49.

Обезбеђење и заштита комуникационог повезивања података из евиденција у области рада утврђених овим законом врши се по прописаном поступку.

Заштита података из евиденција у области рада који су личне и поверљиве природе, врши се на прописан начин.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице:

1) ако не води или ако не води по прописаним јединственим методолошким принципима евиденције из члана 2. тач. 1), 4), 6) – о запосленим лицима која упућује на привремени рад у своје пословне јединице у иностранству, тачке 7) – о запосленим странцима у Савезној Републици Југославији и тачке 8) овог закона (члан 3. став 1. и члан 44. став 1);

2) ако неуредно води евиденцију о запосленим лицима (члан 5. и члан 7. став 1), евиденцију о зарадама запослених лица (чл. 23. и 24. и члан 25. став 1), евиденцију о запосленим лицима која упућују на привремени рад у своје пословне јединице у иностранству (члан 29, члан 30. тачка 1) и члан 32), евиденцију о запосленим странцима у Савезној Републици Југославији (члан 36. и члан 37. став 1) и евиденцију о корисницима права инвалидског осигурања (чл. 41. и 42. и члан 43. став 1);

3) ако не чува трајно податке из евиденције о запосленим лицима (члан 7. став 2), евиденције о зарадама запослених (члан 25. став 3), евиденције о запосленим лицима која упућују на привремени рад у своје пословне јединице у иностранству (члан 35), евиденције о запосленим странцима у Савезној Републици Југославији (члан 40. став 2) и податке из евиденције о корисницима права инвалидског осигурања (члан 43. став 2);

4) ако пријаву о слободном радном месту не достави организацији за запошљавање у року од осам дана од дана доношења одлуке о попуни слободног радног места или достављена пријава не садржи податке из члана 9. тач. 1) до 4) и тач. 7) до 16) овог закона (члан 11);

5) ако извештај о реализацији пријаве о слободном радном месту, на прописаном обрасцу, не достави организацији за запошљавање у року од осам дана од дана када је било дужно да донесе одлуку о избору по конкурсу, односно огласу (члан 12);

6) ако организацијама за запошљавање, за здравствено осигурање и за пензијско-инвалидско осигурање, у року од осам дана од дана заснивања, односно престанка радног односа, не достави по један примерак пријаве о заснивању, односно престанку радног односа са запосленим лицем, односно пријаве или одјаве осигурања (члан 14. и 15);

7) ако извештај са подацима из евиденције о зарадама запослених лица не доставља организацији за пензијско и инвалидско осигурање (члан 25. став 2);

8) ако извештај са подацима о запосленим лицима која упућује на привремени рад у своју пословну јединицу у иностранству не доставља организацији за запошљавање (члан 33. став 2);

9) ако извештај о почетку, односно престанку рада странца не достави организацији за запошљавање у року од осам дана од дана почетка, односно престанка рада странца (члан 37. став 2).

За радњу из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и одговорно лице у државном органу или организацији, органу јединице локалне самоуправе, предузећу или другом правном лицу.

Члан 51.

Новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које има запослене ако учини радње из члана 50. став 1. овог закона.

Члан 52.

Новчаном казном до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) ако, као запослено лице, не пријави послодавцу сваку промену података, који су у евиденцију унесени на основу његове изјаве или личних исправа, у року од осам дана од дана настанка промене (члан 6);

2) ако, као незапослено лице о коме се води евиденција из члана 17. овог закона, не пријави сваку промену података у року од осам дана од дана настанка промене (члан 20);

3) ако у изјави да нетачне податке (члан 46. став 2).

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о евиденцијама у области рада („Службени лист СФРЈ“, бр. 17/90) и члан 14. Закона о изменама савезних закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје („Службени лист СРЈ“, бр. 28/96).

Члан 54.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 1997. године.

Поделите: