Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност

Службени гласник РС“, број 124/2004

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом – у даљем тексту: расход), на који се, у смислу члана 4 став 4 тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 и 86/2004), не плаћа порез на додату вредност.

Члан 2.

Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији добрима, као последица природних утицаја, технолошког процеса или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета добара.

Члан 3.

Обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: обвезник) утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним пописом робе у складишту, стоваришту, магацину, продавници или другом сличном објекту.

Утврђивање расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају записник и пописна листа.

Члан 4.

Порез на додату вредност не плаћа се на расход из чл. 2 и 3 ове уредбе до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност (у даљем тексту: Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

За добра која нису обухваћена Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу обвезника, ако надлежни порески орган не утврди другу количину.

Норматив расхода из става 1 овог члана изражава се у проценту од количине робе која је у одређеном пореском периоду набављена, прерађена, произведена или продата.

Члан 5.

Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао услед дејства више силе не плаћа се порез на додату вредност у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног органа за процену штете.

Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао због протека рока трајања производа не плаћа се порез на додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Ако се представник Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове позиву обвезника, признају се утврђене количине исказане у записнику обвезника.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

Норматив за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност

 

Поделите: