Сви пензионери који су у радном односу морају бити осигурани као запослени

(Мишљење Министарства здравља бр. 011-00-95/2019-05 од 14.5.2019. год.)

У циљу правилне примене појединих одредаба Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019 – даље: Закон) који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, обавештавамо вас следеће:

Чланом 15. Закона уређено је питање приоритетног основа осигурања у случају кад осигураник из члана 11. Закона испуњава услове за стицање својства осигураника по више основа осигурања, као и обавезе таксативно набројаних категорија лица која испуњавају услов за стицање својства осигураника по више основа, да изаберу један од основа осигурања по коме ће бити осигурани. Наведеним чланом 15. Закона, пензионери – осигураници који су засновали радни однос немају више обавезу да изаберу основ осигурања по коме ће бити осигурани, већ у случају заснивања радног односа морају бити осигурани као запослени.

Правилна примена ове одредбе подразумева њену примену како на пензионере који су засновали радни однос пре 11. априла 2019. године, а неспорно и на пензионере који су засновали радни однос од 11. априла 2019. године. Напомињемо да осигураници пензионери који су у радном односу, као и чланови њихових породица који су преко њих осигурани, правилном применом ове одредбе немају прекид здравственог осигурања, већ им се само мења основ осигурања. У том циљу, Републички фонд за здравствено осигурање, у сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, треба да предузме неопходне мере и активности како би сви пензионери у радном односу и чланови њихових породица који су преко њих осигурани, несметано могли и даље да користе права из обавезног здравственог осигурања, а у складу са Законом.

Поделите: