Шта подразумева нови члан 17б Закона о ПДВ и зашто предлажемо одлагање његове примене

1. О чему се ради?

У предлогу закона о изменама и допунама Закона о ПДВ предложено је додавање члана 17б, који гласи:

Код промета добара, односно услуга између лица која се сматрају повезаним лицима у смислу овог закона, уз накнаду која је нижа од тржишне вредности, код којег стицалац нема право на одбитак претходног пореза у потпуности, основицом се сматра тржишна вредност тих добара, односно услуга, без ПДВ.

Повезаним лицима у смислу овог закона сматрају се повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, лица код којих постоје породичне или друге личне везе, управљачке, власничке, чланске, финансијске или правне везе, укључујући однос између послодавца и запосленог, односно чланова породичног домаћинства запосленог одређеног сходно члану 56а став 6. овог закона.

Напомена: чланови породичног домаћинства запосленог сходно члану 56а став 6. закона су супружник, деца, усвојеници, деца супружника, усвојеници супружника, родитељи, усвојитељи, родитељи супружника, усвојитељи супружника, са истим пребивалиштем као запослени.

Ради се о решењу којим се врши усаглашавање са чланом 80. став 1. Директиве о ПДВ Европске уније:

Иначе, ради се о члану Директиве о ПДВ Европске уније врсте „may“ (може), за разлику од много већег броја чланова Директиве који су врсте „shall“ (треба). То значи да земље Европске уније могу, али нису обавезне да се усагласе са овим чланом Директиве (видети детаљније овде).

2. Шта подразумева члан 17б?

Суштина је у следећем: када се продаја врши повезаном лицу по цени нижој од тржишне, а тај купац нема право на одбитак претходног пореза (нпр. купац је физичко лице), долази до умањења прихода по основу ПДВ у односу на ситуацију да је продаја извршена по тржишној цени.

Због тога би у складу са новим чланом 17б у таквим случајевима ПДВ требало обрачунати на тржишну вредност, без обзира на цену по којој је извршен промет.

У образложењу предлога закона дато је следеће објашњење:

Код промета између лица која се сматрају повезаним лицима догађа се да се накнада определи у износу нижем од тржишне вредности добра или услуге чији се промет врши. Наведено поступање нема ефекат по основу ПДВ ако стицалац има право да обрачунати ПДВ у потпуности одбије као претходни порез. Међутим, ако стицалац нема право да обрачунати ПДВ у потпуности одбије као претходни порез, тада долази до неоправданог умањења прихода по основу ПДВ, с обзиром на то да је ПДВ обрачунат на основицу која није опредељена у складу са тржишним условима. Примера ради, ако малопродајна цена телевизора износи 60.000 динара (основица – 50.000 и ПДВ – 10.000), а обвезник ПДВ – малопродавац прода тај телевизор запосленом по цени од 48.000 динара (основица – 40.000 и ПДВ – 8.000), у том случају долази до умањења основице и обрачунатог ПДВ, а самим тим и до умањења прихода по основу ПДВ у износу од 2.000 динара. С тим у вези, предлаже се да код промета између лица која се сматрају повезаним лицима основицу чини тржишна вредност добра или услуге, без ПДВ.

3. Књижење и ПОПДВ

Ако узмемо пример из објашњења предлагача (претходна тачка), дајемо наговештај како би се вршило књижење у финансијском књиговодству и евидентирање у ПОПДВ такве пословне промене. Ово је врло важно са аспекта разумевања потреба које би фирме имале у погледу имплементације овакве новине.

Цена телевизора је 60.000 динара (50.000 основица + 10.000 ПДВ), а продаја повезаном лицу (нпр. запосленом) је извршена по цени од 48.000 динара (40.000 основица + 8.000 ПДВ): 
1. Књижење: дугује купац за 48.000 динара, потражује обавеза за ПДВ 10.000 динара и потражује приход од продаје 38.000 динара (40.000 умањено за 2.000 колико је ПДВ обавеза већа у односу на цену по којој је извршена продаја).
Напомена: за набавну вредност дугује набавна вредност продате робе и потражује роба у малопродаји.
2. ПОПДВ: евидентира се основица 50.000 динара и ПДВ 10.000 динара.
Поставља се једноставно питање: ако је за продају телевизора запосленом издат фискални рачун у износу од 48.000 динара, како ће лице које треба да изврши књижење у финансијском књиговодству и у ПОПДВ обрасцу добити информације о обавези обрачуна ПДВ на 10.000 динара и о основици од 50.000 динара, односно о умањењу прихода за 2.000 динара због више обрачунатог ПДВ?

Ово је само једно од многобројних питања које ће се појавити у вези са применом новина из члана 17б Закона о ПДВ, а која ће захтевати озбиљну анализу и објашњења.

4. Од када овако нешто постоји?

Наведени члан 80. Директиве о ПДВ Европске уније из 2006. године није представљао новину у свету ПДВ-а. Са великом вероватноћом се може закључити да је ова одредба донета по угледу на члан 10. став 5. немачког Закона о ПДВ из 1979. године:

Службено гласило Западне Немачке од 29.11.1979. године у којем је објављен Umsatzsteuergesetz (Закон о ПДВ)

Члан 10. став 5. Закона о ПДВ из 1979. године

Према томе, оно што се уводи сада у наш ПДВ систем постоји у Немачкој у сличном облику већ 42 године.

5. Предлог за одлагање примене

Примена новог члана 17б Закона о ПДВ предвиђена је од 1. јануара 2023. године. Имајући у виду да је предлог тек ушао у скупштинску процедуру, усвајање тог закона се очекује до средине децембра. То значи да би за припрему за имплементацију ових измена обвезници ПДВ имали око две недеље.

У наставку наводимо разлоге зашто сматрамо да рок за примену члана 17б треба померити на 1.1.2024. године:

1. Имплементација ових новина код обвезника ПДВ захтева озбиљну анализу, корекције у организацији пословних процеса и протока документације/информација, дораде софтверских решења и друге врсте прилагађовања. 

2. Претходно наведени захтеви ће у сваком случају створити трошкове за привредне субјекте обвезнике ПДВ, па би било прихватљивије да планирају и распореде те трошкове у наредних годину дана.

3. Постоји значајан ризик од немогућности брзог усаглашавања обвезника ПДВ са овим изменама, што може резултирати у бесмисленом кажњавању привредних субјеката.

4. Обвезници ПДВ од 1.1.2023. године већ имају огроман изазов у виду преласка на издавање електронских фактура кроз Систем електронских фактура.

5. Без детаљног и прецизног појашњења одредби у вези са чланом 17б Закона о ПДВ за све учеснике, а пре свега за привредне субјекте и Пореску управу, постоје значајни ризици у погледу различитих тумачења (нпр. да порески орган сваки мањак третира као продају повезаним лицима и слично).

Ако није прихватљиво померање рока за примену за све обвезнике ПДВ, потребно је барем померање рока омогућити за микро и мала правна лица и предузетнике, јер се ради о привредним субјектима који су најрањивији у погледу важних измена прописа за које не постоји адекватан припремни период за имплементацију.

Поделите: