Разврставање за 2020. годину на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) је издала обавештење у вези са разврставањем правних лица, предузетника и група правних лица.

Разврставање правних лица, предузетника и група правних лица на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину врши се према критеријумима из новог Закона о рачуноводству, а сагласно Мишљењу Министарства финансија од 29.10.2019. године.

За потребе достављања финансијских извештаја за 2019. годину правна лица која немају утврђену величину на основу података за 2018. годину морају се разврстати применом критеријума из старог Закона о рачуноводству. Поред тога, сви предузетници који су водили књиге по систему двојног књиговодства у 2019. години сматрају се микро правним лицима.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавају се сви корисници да се разврставање правних лица, предузетника и група правних лица на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину врши према критеријумима из новог Закона о рачуноводству, а сагласно Мишљењу Министарства финансија од 29.10.2019. године.

За разлику од претходног, нови Закон о рачуноводству предвиђа обавезу разврставања предузетника. Такође, новина је и обавеза утврђивања величине група правних лица. Сходно томе, сва правна лица и предузетници који су у 2019. години водили књиге по систему двојног књиговодства су дужни да се, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину (вредности укупне активе на 31.12.2019. године, пословног прихода оствареног у 2019. години и просечног броја запослених), разврставају на микро, мала, средња и велика правна лица и да утврђену величину користе за наредну извештајну 2020. годину.

Коришћењем истих критеријума, обавезу утврђивања величине имају и групе правних лица које се, на основу података из консолидованих годиишњих финансијских извештаја за 2019. годину, разврставају на мале, средње и велике групе правних лица, а утврђену величину користе за исту годину. Изузетно, а у складу са Мишљењем Министарства финансија од 15.01.2020. године, економске целине у којима су матична правна лица финансијске институције које су новим Законом одређене као велика правна лица (нпр. банке, друштва за осигурање, друштва за управљање инвестиционим фондовима) немају обавезу разврставања већ се исте сматрају великим групама.

На крају подсећамо да се, за потребе достављања финансијских извештаја за 2019. годину правна лица која немају утврђену величину на основу података за 2018. годину (нпр. пропуштено је достављање извештаја, извештаји су били неисправни и сл.) морају разврстати и то применом критеријума из старог Закона о рачуноводству. Поред тога, сви предузетници који су водили књиге по систему двојног књиговодства у 2019. години (независно од датума почетка обављања делатности, односно почетка вођења пословних књига по систему двојног књиговодства) сматрају се микро правним лицима.“

Поделите: