Pristup celokupnom sadržaju Neobilten portala imaju samo registrovani pretplatnici (privredni subjekti ili fizička lica).

* od dana izvršene uplate. U navedenu cenu je uračunat popust od 35% za nove pretplatnike i pretplatnike koji redovno obnavljaju pretplatu.

Kliknite za registraciju i pretplatu Neobilten

Kliknite za registraciju i pretplatu Neobilten +

Zašto da se pretplatite na Neobilten?

1. Sažeti, razumljivi i uvek ažurni tekstovi

2. Prvi čitajte komentare i objašnjenja novih i izmenjenih propisa

3. Odgovaramo na Vaša pitanja

4. Jednostavna i efikasna pretraga baze
komentara, službenih mišljenja, propisa, pitanja, vesti i podataka

5. Uvek dostupne informacije
na računaru, telefonu, tabletu

6. Borimo se argumentima protiv nelogičnih propisa
nove PDV evidencije, vraćanje dobara kao novi promet i sl.

Procedura pretplate
  1. Popunjavanje imejl adrese na strani za registraciju.
  2. Korisnik dobija imejl poruku sa vezom za dovršetak registracije.
  3. Nakon završene registracije, korisnik dobija imejl poruku sa instrukcijama za plaćanje.
  4. Nakon izvršene uplate, korisnik dobija imejl poruku o aktiviranom nalogu. Od tog trenutka pretplatnik može da pristupi sadržaju koji odgovara vrsti pretplate.
  5. Korisnik dobija račun na imejl adresu navedenu u podacima za registraciju.

Kliknite za registraciju i pretplatu

U slučaju nedoumica u vezi sa pretplatom, kontaktirajte nas na pretplata@neobilten.com