Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност

„Службени гласник РС“, број 77/2011

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност.

Члан 2.

Правна лица и физичка лица која обављају делатност могу, без ограничења, плаћати готовим новцем, односно вршити исплате у готовом новцу у динарима са свог текућег рачуна.

Плаћања, односно исплате из става 1. овог члана врше се на основу оригиналне документације, из које се могу утврдити износ, основ и намена тог плаћања (решење, одлука, уговор, рачун и др.), а која се банци подноси на увид и оверу (датум пријема, печат и потпис).

Изузетно од става 2. овог члана, плаћања, односно исплате до износа од 150.000 динара дневно вршиће се без подношења на увид документације из тог става.

Дипломатске и конзуларне мисије и организације у оквиру Организације уједињених нација могу готов новац подизати са свог текућег рачуна без подношења документације из става 2. овог члана.

Члан 3.

Правна лица и физичка лица која обављају делатност подизање готовог новца у износу већем од 1.500.000 динара најављују банци три дана раније, осим када су у питању исплате зарада и других личних примања на које се, у складу са прописима, плаћају порез и доприноси.

Банка може готов новац у износу већем од износа из става 1. овог члана исплатити и без најаве, ако располаже довољном количином готовог новца.

Члан 4.

О свим исплатама готовог новца извршеним претходног дана са рачуна правних и физичких лица која обављају делатност, банка обавештава надлежни орган, у складу са чланом 35. став 1. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и чланом 48. став 1. тачка 8) Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 91/10).

Члан 5.

Правна лица и физичка лица која обављају делатност, најкасније у року од седам радних дана, готов новац примљен по било ком основу уплаћују на свој рачун код банке.

Под готовим новцем у смислу става 1. овог члана не подразумева се износ динара који је исплаћен са текућег рачуна у складу са чланом 2. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 6.

Одредбе овог правилника односе се и на правна лица – нерезиденте када подижу готов новац са свог динарског нерезидентног рачуна отвореног у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређују услови отварања и начин вођења рачуна нерезидента.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: