Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola

„Službeni glasnik RS“, broj 37/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac dozvole za kabotažu, obrasci dozvola za stranog prevoznika i obrazac posebne dozvole.

Član 2.

Obrazac dozvole za kabotažu dat je u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

U postupku utvrđivanja i razmene dozvola sa nadležnim organima za poslove drumskog saobraćaja drugih država primenjuju se obrasci za sledeće vrste pojedinačnih i vremenskih dozvola za stranog prevoznika:

1) dozvola za bilateralni prevoz tereta;

2) dozvola za bilateralni i tranzitni prevoz tereta;

3) dozvola za tranzitni prevoz tereta;

4) dozvola za prevoz tereta iz ili za treće države;

5) univerzalna dozvola za prevoz tereta.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana štampa se na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, sa prevodom na engleski, francuski, nemački i ruski jezik.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana štampa se na visokozaštićenoj hartiji formata A4 koja sadrži kontinuirani vodeni žig i druge integrisane vidljive i skrivene elemente zaštite. Obrazac dozvole štampa se u dominirajućim svetlim tonovima, sadrži utisnuti suvi žig i bar-kod sa:

1) nazivom države stranog prevoznika;

2) vrstom dozvole (pojedinačna ili vremenska);

3) dozvoljenom vrstom prevoza;

4) posebnim uslovima za korišćenje dozvole u skladu sa međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima, odnosno podatak o dozvoljenoj kategoriji vozila („vozilo”, „zeleno”, „zelenije i bezbedno”, „evro 3 bezbedno”, „evro 4 bezbedno”, „evro 5 bezbedno”, „evro EEV bezbedno” i „evro 6 bezbedno”);

5) plaćanjem ili oslobađanjem plaćanja naknade za upotrebu državnog puta za teretna vozila ili skup vozila koja su registrovana u inostranstvu;

6) godinom važenja dozvole;

7) rednim broje dozvole.

Član 4.

Obrasci dozvola iz člana 3. ovog pravilnika dati su u Prilogu 2 i Prilogu 3, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 5.

Obrazac posebne dozvole štampa se na srpskom jeziku, sa prevodom na engleski i dat je u Prilogu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika i stvari („Službeni list SRJ”, broj 46/00), osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine, osim odredbe člana 5. koja se primenjuje po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Prilog 1 – Dozvola za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju stranom prevozniku (kabotaža)

dozvola za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju stranom prevozniku - kabotažadozvola za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju stranom prevozniku - kabotaža 2

Prilog 2 – Dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajudozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Prilog 3 – Vremenska dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

vremenska dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajuvremenska dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Prilog 4 – Posebna dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

posebna dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajuposebna dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Podelite: