Правилник о обрасцу дозволе за каботажу и обрасцима појединачних, временских и посебних дозвола

„Службени гласник РС“, број 37/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се образац дозволе за каботажу, обрасци дозвола за страног превозника и образац посебне дозволе.

Члан 2.

Образац дозволе за каботажу дат је у Прилогу 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У поступку утврђивања и размене дозвола са надлежним органима за послове друмског саобраћаја других држава примењују се обрасци за следеће врсте појединачних и временских дозвола за страног превозника:

1) дозвола за билатерални превоз терета;

2) дозвола за билатерални и транзитни превоз терета;

3) дозвола за транзитни превоз терета;

4) дозвола за превоз терета из или за треће државе;

5) универзална дозвола за превоз терета.

Образац дозволе из става 1. овог члана штампа се на српском језику ћириличним писмом, са преводом на енглески, француски, немачки и руски језик.

Образац дозволе из става 1. овог члана штампа се на високозаштићеној хартији формата А4 која садржи континуирани водени жиг и друге интегрисане видљиве и скривене елементе заштите. Образац дозволе штампа се у доминирајућим светлим тоновима, садржи утиснути суви жиг и бар-код са:

1) називом државе страног превозника;

2) врстом дозволе (појединачна или временска);

3) дозвољеном врстом превоза;

4) посебним условима за коришћење дозволе у складу са међународним уговором и другим међународноправним актима, односно податак о дозвољеној категорији возила („возило”, „зелено”, „зеленије и безбедно”, „евро 3 безбедно”, „евро 4 безбедно”, „евро 5 безбедно”, „евро ЕЕV безбедно” и „евро 6 безбедно”);

5) плаћањем или ослобађањем плаћања накнаде за употребу државног пута за теретна возила или скуп возила која су регистрована у иностранству;

6) годином важења дозволе;

7) редним броје дозволе.

Члан 4.

Обрасци дозвола из члана 3. овог правилника дати су у Прилогу 2 и Прилогу 3, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 5.

Образац посебне дозволе штампа се на српском језику, са преводом на енглески и дат је у Прилогу 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима дозвола за међународни јавни превоз путника и ствари („Службени лист СРЈ”, број 46/00), осим у погледу образаца дозвола за међународни јавни превоз путника.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године, осим одредбе члана 5. која се примењује по истеку 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

 

Прилог 1 – Дозвола за обављање превоза терета у друмском саобраћају страном превознику (каботажа)

dozvola za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju stranom prevozniku - kabotažadozvola za obavljanje prevoza tereta u drumskom saobraćaju stranom prevozniku - kabotaža 2

Прилог 2 – Дозвола за превоз терета у међународном друмском саобраћају

dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajudozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Прилог 3 – Временска дозвола за превоз терета у међународном друмском саобраћају

vremenska dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajuvremenska dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Прилог 4 – Посебна дозвола за превоз терета у међународном друмском саобраћају

posebna dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćajuposebna dozvola za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju 2

Поделите: