Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе

„Службени гласник РС“, број 47/1996, 22/1997, 6/1999, 99/2005, 100/2007, 98/2009 и 62/2011-др. правилник

Пречишћен текст прописа

 

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1. 

Овим правилником прописују се минимални технички услови у погледу просторија, уређаја и опреме за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе и врста робе и услови продаје ван пословних просторија, тј. на тезгама и сличним објектима. 

II ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО

Члан 2.

Промет робе на мало обавља се у просторијама за то намењеним (у даљем тексту: малопродајни објекат) и то: продавницама, самоуслугама, дисконтима, бензинским станицама и робним кућама.

Промет на мало производа од нафте – течних горива, врши се на бензинским станицама.

Члан 3.

Малопродајни објекти граде се од чврстог материјала, а продавница и од другог материјала, укључујући и дрвену грађу, у складу са прописима о изградњи објеката.

Члан 4.

Простор испред малопродајног објекта је од тврдог материјала (бетон, камен, асфалт, цигла) и има дужину која одговара најмање дужини предње стране малопродајног објекта и ширину од најмање један метар.

Члан 5.

Малопродајни објекат има један или више улаза за кориснике, ширине од најмање 0,80 м, до којих се приступа са улице или другог јавног простора.

Члан 6.

Малопродајни објекат има површину од најмање 8 м2, а висину од најмање 2,2 м. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у продавници, у којој се продаја робе обавља кроз шалтер, висина продавнице је најмање 2 м, а површина 3 м2. 

Члан 7.

Малопродајни објекат има под, зидове и таваницу од материјала који се лако чисти и одржава и обезбеђено природно или вештачко осветљавање и проветравање.

Члан 8.

Роба намењена за продају излаже се у малопродајном објекту или ван њега, у сталним или покретним гондолама, полицама, продајним столовима или витринама, с тим што се ова опрема, ако је смештена ван малопродајног објекта, означава његовим пуним називом и адресом.

Опрема из става 1. овог члана поставља се тако да омогућава корисницима несметан приступ.

Члан 9.

Малопродајни објекат у коме се пре продаје врши одмеравање количине робе опрема се мерилима за мерење те робе.

Члан 10.

Малопродајни објекат у коме се обавља промет лако кварљиве хране опрема се расхладним уређајима за њено чување у исправном стању.

Члан 11.

У малопродајном објекту или у његовој непосредној близини обезбеђује се употреба магацина за смештај робе и за њену заштиту од кварења или загађивања.

Члан 12.

У малопродајном објекту обезбеђује се употреба воде, прибора за хигијену и одржавање чистоће.

У продавници из члана 6. став 2. овог правилника у којој се продаја робе обавља кроз шалтер индустријско-непрехрамбених производа и индустријско прехрамбених производа у оригиналном паковању, обезбеђује се употреба воде у самом објекту или његовој непосредној близини.

У малопродајном објекту, обезбеђује се употреба нужника, у саставу објекта или његовој непосредној близини. На сваких 20 радника обезбеђује се употреба најмање једног нужника.

1. Продавница
Члан 13.

Продавница је малопродајни објекат у коме се обавља продаја робе на мало услуживањем купца од стране продавца.

2. Самоуслуга
Члан 14.

Самоуслуга је малопродајни објекат у коме се обавља продаја робе на мало самоуслуживањем купца.

Члан 15.

Самоуслуга која поред продаје робе на мало обезбеђује и задовољење других потреба својим корисницима (пружање угоститељских, занатских, финансијских и других сличних услуга, чување деце и ствари), обезбеђује за ту намену посебне просторе физички одвојене од продајног простора.

3. Дисконти
Члан 15а

Дисконт је малопродајни објекат у коме предузеће или предузетник обавља промет робе на мало крајњим потрошачима примењујући при том мањи проценат за покриће трошкова промета од оног који се примењује у другим малопродајним објектима за исту врсту робе, а ради конкуренције на тржишту.

Продаја робе у дисконту обавља се услуживањем купца од стране продавца или самоуслуживањем купца.

Дисконтна продаја робе обавља се одвојено од промета робе на мало и од промета робе на велико, у посебним просторијама.

4. Робна кућа
Члан 16.

Робна кућа је малопродајни објекат у коме се обавља продаја робе на мало услуживањем купца од стране продавца и самоуслуживање купца и који има површину од најмање 500 м2.

Члан 17.

У робној кући обезбеђују се посебно:

1) просторија за довоз, пријем и ускладиштење робе;

2) покривена рампа за приступ транспортних возила;

3) теретни лифт, ако је продајни простор распоређен по спратовима;

4) непокретне и покретне степенице, ако је продајни простор распоређен по спратовима;

5) клима уређаји;

6) аутоматски агрегат за снабдевање електричном енергијом;

7) простор за гардеробу и хигијенске потребе радника;

8) најмање један нужник за купце на сваком спрату;

9) најмање два јавна телефона за купце.

5. Бензинска станица
Члан 17а

За промет на мало производа од нафте – течних горива обезбеђује се одговарајућа просторија са простором бензинске станице и уређајима и опремом потребном за обављање делатности, изграђеним у складу са важећим техничким прописима о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и техничким прописима о ускладиштењу и претакању горива, о изградњи објеката и постројења за горива односно запаљиве течности.

Поред услова из става 1. овог члана и услова из чл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. овог правилника, за промет на мало производа од нафте на бензинским станицама, обезбеђују се:

1) подземни резервоари за сваку врсту производа – течног горива према важећим СРПС стандардима, а сваки резервоар мора имати на видном месту ознаке о називу произвођача, фабричком и регистарском броју, врсти горива, називној запремини, важећу табелу запремине издату од надлежне контроле мера и драгоцених метала, као и друге ознаке које се односе на декларисање подземних резервоара, сагласно прописима о стандардизацији,

2) справе за мерење течних горива (пумпни аутомати) повезане са резервоарима за истакање помоћу којих се искључиво продаје течно гориво и преко којих се региструје количина, цена и новчани износ источеног горива, а чија је исправност потврђена важећим жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала,

3) технолошка шема бензинске станице са резервоарима за складиштење горива и справама за мерење течних горива (пумпни аутомати),

4) табела запремине резервоара,

5) мерна летва за мерење нивоа течности у резервоару жигосана са оба краја важећим жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, са видљивим фабричким бројем, или уређај за аутоматско мерење нивоа течности у резервоару,

6) индикатор паста или креда.

Неисправност справе за мерење течности (пумпног аутомата) у делу склопова који се налазе под жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, часом настанка неисправности, пријављује се надлежној контроли мера и драгоцених метала и органу надлежном за послове тржишне инспекције.

До отклањања неисправности из става 3. овог члана и прибављања решења надлежног органа да су испуњени минимално-технички услови, промет на мало производа од нафте – течних горива на бензинској станици не може се обављати.

Члан 17б

Променом минимално-техничких услова за обављање делатности промета горива сматра се и промена намене резервоара, односно промена врсте или мешање горива у резервоару, промена делова на справама за мерење течности у делу склопова који се налазе под жигом надлежне контроле мера и драгоцених метала, као и отклањање квара на пумпном аутомату чија неисправност није пријављена надлежној контроли мера и драгоцених метала и органу надлежном за послове тржишне инспекције.

III ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И НА МАЛО

1. Складиште
Члан 18. 

Складиште је просторија у којој се обавља промет робе на велико и обављају услуге: преузимања, конзервирања, чувања, сортирања, паковања, маркирања и припремања робе за отпрему. 

Складиште за нафту и нафтне деривате је ограђен простор са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата за промет на велико.

Члан 19. 

Поред услова из чл. 3, 7, 9, 10. и 12. овог правилника у складишту се обезбеђује:

1) несметан истовар и утовар робе;

2) опрема за обављање услуга из члана 18. овог правилника;

3) простор за одмор и исхрану радника за време рада;

4) гардеробни ормани и просторија с тушем за раднике.

2. Стовариште
Члан 20.

Стовариште је просторија или ограђени простор у коме се обавља промет робе на велико и мало.

Члан 21.

Поред услова из чл. 4, 5, 9. и 12. овог правилника у стоваришту које се налази на ограђеном простору обезбеђује се:

1) несметан истовар и утовар робе;

2) дренажа земљишта, ако се стовариште не налази на сувом и оцеђеном земљишту;

3) ограда од дасака, цигала, бетона или другог тврдог материјала висока најмање два метра;

4) покривање робе осетљиве на влагу, температуру и атмосферске утицаје;

5) простор за одмор и исхрану радника за време рада;

6) гардеробни ормани за раднике.

Члан 22.

Поред услова из чл. 3, 7, 9, 10. и 12. овог правилника у стоваришту које се налази у просторији, обезбеђује се:

1) посебне просторије или простори за робу која се због својих физичко-хемијских особина одвојено чува;

2) посебни простор за исхрану и одмор радника за време рада и

3) гардеробни ормани за раднике.

IV СКЛАДИШТА ЗА ПОСЕБНЕ ВРСТЕ РОБА

1. Складиште сирове коже и вуне, крзна, животињских отпадака и длаке
Члан 23. 

У складишту у коме се обавља промет на велико сирове коже и вуне, крзна, животињских отпадака и длаке и обављају услуге, поред услова из чл. 3, 7, 9, 10, 12. и 19. овог правилника обезбеђује се: 

1) Просторије или физички одвојен простор висине од најмање 3 м и то за: 

(1) свежу и слану кожу површине најмање 20 м2 са зидовима пресвученим непропустљивим материјалом у висини од 2 м од пода;

(2) суву кожу, вуну, крзно и длаку, површине од најмање 40 м2 са зидовима пресвученим непропустљивим материјалом у висини од 2 м од пода;

(3) средства за конзервирање и дезинфекцију површине од најмање 10 м2;

(4) средства за одржавање чистоће и помоћног алата површине од најмање 4 м2;

(5) кланичне отпатке површине од најмање 9 м2;

(6) кожу, вуну, крзно, длаку и животињске отпатке за које се сумња да су заражени, површине од најмање 8 м2;

(7) сушару за кожу, вуну и длаку површине од најмање 30 м2;

(8) хигијенске потребе радника са перионицом рубља;

(9) покривен простор за сушење коже, вуне и длаке са покривком која штити од штетних утицаја влаге, температуре и атмосфере;

(10) смештај транспортних возила.

2) Опрема и то:

(1) канал за одвођење из просторија у којима се складиште сировине и у којима се обавља њихово прање и дезинфекција;

(2) снабдевање водом;

(3) вага која мери масу од 10 кг и вага која мери масу од 500 кг;

(4) сто за сортирање слане коже;

(5) сто за сортирање суве коже;

(6) сто за сортирање вуне и длаке;

(7) четири ножа за обрезивање коже;

(8) буре за истресање коже;

(9) колица за превоз робе;

(10) за балирање суве коже;

(11) преса за пресовање вуне и длаке са припадајућим алатом и вентилацијом за одвод прашине;

(12) за дезинфекцију.

2. Складиште пшенице и ражи
Члан 24. 

У складишту у коме се обавља промет на велико пшенице и ражи (у даљем тексту: хлебна жита) и обављају услуге, поред услова из чл. 3, 7, 9, 10, 12. и 19. овог правилника обезбеђују се: 

1) просторије за хлебна жита висине од најмање 3 м и то за:

(1) пријем, са прилазном рампом;

(2) лабораторију за испитивање и утврђивање квалитета површине од најмање 30 м2;

(3) грубо чишћење;

(4) сушење;

(5) смештај (у којима се одвојено могу сместити истовремено најмање четири врсте хлебних жита);

2) Опрема и то:

(1) колска вага од најмање 10.000 кг или вага од најмање 500 кг у просторији за пријем хлебних жита;

(2) аспиратор у просторији за грубо чишћење хлебних жита;

(3) за сушење са капацитетом од најмање 50 тона за 24 часа рада који за то време смањује влагу у хлебном житу за најмање 4% у просторији за сушење хлебног жита;

(4) у просторији за смештај хлебног жита:

– опрема за унутрашњи транспорт капацитета од најмање 10 тона за један час рада;

– опрема за дезинсекцију и дезинфекцију;

– хидрометар и термометар;

– сонда за вађење узорака;

(5) у лабораторији:

– лабораторијски сто;

– вага за мерење хектолитарске тежине хлебних жита;

– апарат за брзо одређивање влажности хлебних жита;

– лабораторијска сушница;

– лабораторијско сито;

– техничка вага;

– опрема за утврђивање квалитета хлебних жита, методом бубрења лепка (полуметријски и по фаринографу);

– стереолупа.

3. Складиште за сировинске отпатке
Члан 25.

У складишту у коме се обавља промет на велико сировинских отпадака и обављају услуге, поред услова из чл. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. и 19. овог правилника, обезбеђују се:

1) Просторије за:

(1) смештај и чување отпадака који су подложни квару услед атмосферских утицаја површине од најмање 300 м2;

(2) животињске кости запремине од најмање 50 м3;

2) простор површине од најмање 1.200 м2 ограђен оградом од дасака, цигала, бетона или другог тврдог материјала висине од најмање 2 м;

3) Опрема:

(1) преса за балирање;

(2) за заваривање;

(3) дизалица од најмање 3 тоне носивости;

(4) вага која мери масу од најмање 500 кг;

(5) за дезинфекцију;

(6) радни сто за сортирање сировинских отпадака;

(7) покретна трака за превоз сировинских отпадака.

4. Складиште за нафту и нафтне деривате
Члан 25а

У складишту за нафту и нафтне деривате, осим за течни нафтни гас, поред услова из чл. 3, 4, 5, 7, 9, 12. и 19. овог правилника који се сходно примењују на складиште за нафту и нафтне деривате и услова прописаних за складиштење запаљивих течности, обезбеђују се и:

1) резервоари за складиштење нафтних деривата сагласно СРПС стандардима, на којима је видно означена врста деривата који се складишти и регистарски број резервоара чија је исправност потврђена од стране надлежне контроле мера важећом табелом запремине;

2) мерне инсталације за истакање течних горива, чија исправност мора бити потврђена важећим жигом надлежне контроле мера;

3) мерна летва, односно мерна трака за мерење нивоа течности у резервоару или уређај за аутоматско мерење нивоа течности у резервоару, који морају имати важећи жиг надлежне контроле мера.

За складиштење основних нафтних деривата, резервоари из става 1. тачка 1) овог члана обезбеђују се у складу са следећим условима у погледу минималне запремине резервоара, односно минималног броја и врсте резервоара, и то:

1) најмање два једноделна резервоара минималне појединачне запремине сваког резервоара 500 м3 за складиштење ЕВРО дизела најмање квалитета СРПС ЕН 590:2005;

2) један или више резервоара минималне укупне запремине од 500 м3 за складиштење свих врста моторних бензина, уља за ложење ЕЛ, уља за ложење ЛС, свих врста мазута и свих врста дизел горива, осим дизел горива из тачке 1) овог става.

У складишту за течни нафтни гас, поред услова из чл. 3, 4, 5, 7, 9, 12. и 19. овог правилника који се сходно примењују на складиште за течни нафтни гас, и услова прописаних за складиштење запаљивих течности, обезбеђује се један или више резервоара минималне укупне запремине од 1000 м3 за складиштење и претакање течног нафтног гаса, који су изграђени у складу са СРПС стандардима, односно техничким прописима и на којима је видно означено да се складишти течни нафтни гас квалитета СРПС Б.Х2.134 или СРПС ЕН 589, регистарски број резервоара чија је исправност потврђена од стране надлежне контроле мера важећом табелом запремине. 

Врста и квалитет нафте и нафтних деривата за које су прописани услови у погледу складишта из ст. 1. и 2. овог члана и други минимално технички услови за обављање промета нафте и нафтних деривата и обављање услуга у промету тих производа, утврђују се на основу уверења овлашћене лабораторије приликом пријема у резервоар обезбеђен за складиштење одређене врсте и одговарајућег квалитета нафте и нафтних деривата и приликом испоруке – истакања из складишног резервоара, у складу са законом и другим прописима о техничким захтевима за производе и усаглашеност производа са тим захтевима.

Члан 25б

Одредбе члана 17а ст. 3. и 4. и члана 17б овог правилника које се односе на промет на мало нафте и нафтних деривата на бензинској станици, односе се и на промет на велико на складишту нафте и нафтних деривата.

V ПРОСТОРИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ПРОМЕТУ РОБЕ

Члан 26. 

Услуге у промету робе, осим комисионих услуга, као и административно-технички послови промета робе на велико обављају се у просторијама површине најмање 8 м2 и висине 2,2 м које имају потребну опрему (сто, столицу, орман за списе, опрему за телекомуникацију) и обезбеђену употребу воде, нужника, прибора за хигијену и одржавање чистоће. 

У погледу услова просторија и уређаја за вршење комисионих услуга, примењују се одредбе овог правилника које се односе на промет робе.

VI ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО ВАН ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

Члан 27. 

Поједине врсте робе које не захтевају посебно чување и руковање, на пијацама и другим јавним местима, могу се, под условима прописаним законом и овим правилником, продавати на мало у мањим монтажним објектима типа киоска, затворених или отворених тезги, контејнера и сличних објеката. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на повремену продају робе за време одржавања вашара и сличних традиционалних манифестација као и на продају робе коју предузећа и предузетници обављају на тезгама испред својих продавница, односно радњи. 

Члан 28.

На зеленим пијацама, на отвореним пијачним тезгама и сличним објектима обавља се промет на мало:

1) пољопривредно-прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова и јаја);

2) цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за паковање намирница;

3) непрехрамбених производа занатских радњи, домаће радиности и робе из члана 30. овог правилника ако је за ту врсту производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о уређењу пијаце.

Продаја производа из тач. 2) и 3) овог члана обавља се одвојено од пољопривредно-прехрамбених производа, на посебно уређеним просторима зелених пијаца.

Члан 29.

На кванташким пијацама, у смислу члана 27. овог правилника, обавља се промет на мало пољопривредно-прехрамбених производа (воће, поврће и јаја).

Простор кванташке пијаце за промет на мало призвода из става 1. овог члана ограђује се, уређује и нумерише за постављање тезги, контејнера, боксова и других сличних објеката или за паркирање возила и приколица из којих се врши продаја.

Промет на мало производа из става 1. овог члана обавља се на постављеним тезгама, контејнерима, боксовима и сличним објектима чија површина износи најмање 4 м2.

Пољопривредни производи из става 1. овог члана које продају индивидуални пољопривредници могу се продавати и из паркираних возила или приколица.

Члан 30.

На робним пијацама обавља се промет на мало:

1) непрехрамбених производа и то:

(1) текстила;

(2) одеће;

(3) обуће;

(4) финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и пластике;

(5) металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантног листа и техничког упутства;

(6) спортске опреме;

(7) хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, козметичких и тоалетних препарата;

(8) књига и канцеларијског прибора;

2) половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети, аутоделови, мотори и њихови делови, електрични апарати и друга слична роба).

Индустријско-непрехрамбени производи из тачке 1) овог члана продају се у киосцима или на затвореним тезгама које су међусобно физички одвојене а чија површина не може бити мања од 2 м2, а висина најмање 2 м. Половна роба из тачке 2) овог члана може се продавати и на отвореним тезгама.

Простор робне пијаце за продају половне робе има посебан улаз, ограђен је и одвојен од простора за продају индустријско-непрехрамбених производа.

Члан 31.

Продаја половних путничких и теретних возила и мотоцикала обавља се на посебној врсти робне пијаце тзв. ауто-пијаци, на којој се могу продавати и половни резервни ауто-делови и прибор.

Члан 31а

Продаја резане грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих димензија, као и негашеног креча коју врше произвођачи ових производа обавља се на посебној врсти робне пијаце или на посебно уређеним и ограђеним просторима других пијаца.

Члан 31б

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, опрему неопходну за вршење промета робе и услуга, као и одговарајуће просторије за управу пијаце и за органе који врше инспекцијски надзор на тој пијаци.

На пијацама се обезбеђују општи санитарно-хигијенски услови у погледу изградње и уређења пијаца, снабдевања водом, одвода отпадних вода, уклањања чврстих отпадних материјала, потребан број тоалетних просторија сразмеран броју продајних објеката, односно продајних места на пијаци, у складу са прописима којима се уређују санитарно-хигијенски услови за ту врсту објеката.

Члан 32.

Пољопривредне производе на зеленим и кванташким пијацама могу продавати:

1) индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства уз доказ да су обвезници пореза на приход од пољопривреде и

2) предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту на овим пијацама за промет на мало пољопривредних производа.

Члан 33.

Производе занатских радњи и домаће радиности могу продавати предузетници који те производе израђују и чланови њиховог породичног домаћинства или њихови радници, који на месту продаје морају имати решење о упису радње у регистар и уговор о радном ангажовању радника.

Члан 34.

(Брисан)

Члан 35.

На тезгама и сличним објектима ван пијаце постављеним на другим јавним местима у складу са чланом 27. овог правилника, могу се продавати:

1) индустријско-непрехрамбени производи и половна роба из члана 30. овог правилника,

2) непрехрамбени производи занатских радњи и домаће радиности,

3) новине, старе и антикварне књиге и публикације, 

4) индустријски пакован сладолед и

5) безалкохолна пића и пиво у оригиналном паковању.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, новине се могу продавати ван објекта преко колпортера.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о минималним техничким условима у погледу просторија, уређаја и опреме за обављање промета робе и вршење услуга у промету („Службени гласник РС“, број 105/93).

Члан 36а

Испуњеност услова из овог правилника утврђује се пре почетка обављања промета робе и вршења услуга у промету робе као и у случају промене тих услова.

Члан 37.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе: „Сл. гласник РС“, бр. 99/2005

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о допуни Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе: „Сл. гласник РС“, бр. 100/2007

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника, осим у делу који се односи на тачку 1а) подтачку (2) која ће се примењивати по истеку 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Правилник о изменама Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у промету робе: „Сл. гласник РС“, бр. 98/2009

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања на снагу.

Поделите: