Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

„Službeni glasnik RS“, broj 23/2015

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti (u daljem tekstu: izvođač estradno-muzičkog programa) i poslodavca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu (u daljem tekstu: poslodavac).

Poslodavcem, u smislu ovog posebnog kolektivnog ugovora, smatraju se domaća i strana pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost ugostiteljstva i turizma.

Ovaj poseban kolektivni ugovor odnosi se na poslodavce u Republici Srbiji.

Član 2.

Ovaj poseban kolektivni ugovor odnosi se na izvođača iz člana 1. ovog kolektivnog ugovora koji obavlja estradno-muzičku delatnost, što dokazuje uverenjem ili potvrdom izdatom od strane udruženja ili organizacije čija je reprezentativnost utvrđena u skladu sa zakonom, koja je potpisnik ovog ugovora.

Član 3.

Ovaj poseban kolektivni ugovor neposredno se primenjuje.

Ugovorom o izvođačkom radu (delu) mogu se ugovarati veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih ovim posebnim kolektivnim ugovorom.

II. ANGAŽOVANJE IZVOĐAČA

Domaći izvođači
Član 4.

Izvođač može biti radno angažovan u estradno-muzičkom programu kod poslodavca i ostvarivati prava utvrđena ovim posebnim kolektivnim ugovorom, pod uslovom da ima uverenje – potvrdu iz člana 2. ovog ugovora, izdatih od nadležnih organizacija za tekuću godinu.

Izvođač je dužan da uverenje – potvrdu (kopiju) iz stava 1. ovog člana, dostavi poslodavcu, odnosno posredniku – agenciji (u daljem tekstu: posrednik), prilikom zaključenja Ugovora o izvođačkom radu – delu u koji se upisuje broj uverenja – potvrde i ista se prilaže uz Ugovor.

Izvođač je dužan da uverenje – potvrdu (kopiju) iz stava 1. ovog člana i Ugovor o radnom angažovanju stavi na uvid inspekcijskim službama i ovlašćenom predstavniku (kontroloru) reprezentativnog sindikata koji je zaključio ovaj poseban kolektivni ugovor.

Poslodavac je dužan da Sindikatu obezbedi pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti, a posebno vezanih za primenu odredaba ovog posebnog kolektivnog ugovora (shodno članu 210. Zakona o radu).

Posrednik (agencija) u radnom angažovanju estradno-muzičkih izvođača kod poslodavca, takođe ima obavezu, kao i poslodavac iz stava 4. ovog člana, ako neposredno isplaćuje honorar izvođaču.

Strani izvođači
Član 5.

Strani izvođač može biti angažovan u estradno-muzičkom programu kod domaćeg poslodavca u skladu sa odredbama ovog posebnog kolektivnog ugovora, pod uslovom da ima javnu ispravu o svom statusu izdatu od nadležne inostrane organizacije, koju je dužan da dostavi poslodavcu, odnosno posredniku (agenciji) i reprezentativnom sindikatu.

Strani izvođač može biti radno angažovan u estradno-muzičkom programu kod poslodavca u skladu sa zakonskim propisima koji, za strane izvođače, regulišu pitanje zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu, odnosno u skladu sa posebnim opštim aktom koji zajednički donesu organi potpisnika ovog posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonskim propisima, koji će se objaviti u „Službenom glasniku RS”.

III. UGOVARANJE CENE RADA – HONORARA

Član 6.

Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuje se minimum prava izvođača koja se moraju poštovati prilikom ugovaranja cene rada, odnosno honorara za izvođače estradno-muzičkih programa.

CENA RADA – HONORARA ZA IZVOĐAČE ESTRADNO-MUZIČKIH PROGRAMA
Član 7.

Cena rada za mesečno angažovanje izvođača estradno-muzičkih programa ugovara se:

– za vokalnog umetnika;

– za instrumentalnog umetnika;

– za vokalnog izvođača;

– za instrumentalnog izvođača;

– za folklornog igrača i igrača modernih igara;

– za voditelja i voditelja u diskoteci (di-džeja);

– za ostale izvođače kulturnih programa;

– za stručnjaka u kulturi koji obavlja poslove u estradno-muzičkoj delatnosti (organizator, producent, menadžer i sl.);

– za saradnika u kulturi koji obavlja stručno-tehničke poslove za potrebe izvođenja estradno-muzičkih programa (realizator tona, svetla i sl.)

Član 8.

Cena rada u smislu člana 7. ovog posebnog kolektivnog ugovora za mesečno radno angažovanje izvođača određuje se najmanje u iznosu zarade obračunate primenom utvrđene minimalne cene rada po satu na pun fond radnih sati u mesecu u kojem se zaključuje ugovor sa izvođačem. Minimalnu cenu rada po satu utvrđuje Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, odnosno Vlada Republike Srbije, u skladu sa zakonom, a koja se objavljuje u „Službenom glasniku RS”.

Cena rada za povremeno radno angažovanje izvođača za jedan muzički dan (do četiri dana u nedelji) ne može biti niža od 5% iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Član 9.

Obaveza poslodavca je, da u ime i za račun izvođača, uplati pripadajući porez na dohodak građana, u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Poslodavac je dužan da izvođaču omogući jedan slobodan dan u nedelji u slučaju mesečnog angažmana.

IV. PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA, IZVOĐAČA I POSREDNIKA (AGENCIJE)

Član 11.

Poslodavac i izvođač uređuju međusobna prava i obaveze Ugovorom o izvođačkom radu – delu u skladu sa ovim posebnim kolektivnim ugovorom i drugim pozitivnim propisima.

Ugovorom o izvođačkom radu – delu mogu se utvrditi i druga prava i obaveze poslodavca i izvođača, koji nisu predviđeni ovim posebnim kolektivnim ugovorom, ako to nije u suprotnosti sa Zakonom.

Član 12.

Ugovor o izvođačkom radu – delu zaključuju izvođač i poslodavac neposredno ili putem posrednika.

Član 13.

Obrazac Ugovora o izvođačkom radu – delu utvrđuju potpisnici ovog posebnog kolektivnog ugovora, i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana utvrđen je u Prilogu 1. ovog posebnog kolektivnog ugovora i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 14.

Bitni elementi Ugovora o izvođačkom radu – delu su sledeći: cena rada, rok isplate, vrsta i obim posla koji je izvođač dužan da obavi za ugovorenu cenu rada, vremenski period za koji je Ugovor zaključen, uslovi za raskid Ugovora, elementi bezbednosti i zdravlja na radu, osiguranje i materijalna odgovornost.

Poslodavac je dužan da obezbedi adekvatnu zaštitu muzičkih instrumenata i drugih rekvizita koje izvođač koristi.

Izvođač je dužan da profesionalno obavlja svoju delatnost, da se odgovorno i savesno odnosi prema ugovorenom poslu i poslodavcu, kao i da doprinosi kvalitetnom izvođenju estradno-muzičkih programa.

Član 15.

Ugovorna strana odgovorna za raskid Ugovora, dužna je da drugoj strani nadoknadi štetu u skladu sa Zakonom.

V. NAČIN REŠAVANJA SPOROVA

Član 16.

U slučaju spora u postupku primene, izmene i dopune ovog posebnog kolektivnog ugovora, spor se rešava arbitražom i drugim metodama u skladu sa Zakonom.

Član 17.

Arbitraža odlučuje u Arbitražnom veću koje ima pet članova, od kojih po dva člana imenuju potpisnici ovog posebnog kolektivnog ugovora i jednog sporazumno.

Odluka Arbitražnog veća je obavezujuća, ako se učesnici spora sa njom saglase pre početka rada Arbitraže.

Arbitražni postupak traje osam dana od formiranja Arbitražnog veća, a odluka se donosi većinom glasova i u pisanoj formi dostavlja strankama u sporu.

Strane u sporu sporazumno određuju naknadu za rad arbitara.

Član 18.

Potpisnik ovog posebnog kolektivnog ugovora kome je upućena obrazložena, pisana inicijativa za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora, dužan je da, u roku od 15 dana od podnošenja inicijative, pristupi pregovorima o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora.

Član 19.

Potpisnici ovog posebnog kolektivnog ugovora obrazuju Odbor za socijalni dijalog.

Odbor iz stava 1. ovog člana ima šest članova, od kojih svaki potpisnik ovog posebnog kolektivnog ugovora imenuje po tri člana, i ima obavezu da:

– prati primenu ovog posebnog kolektivnog ugovora;

– predlaže izmene i dopune ovog posebnog kolektivnog ugovora;

– daje mišljenja o primeni odredaba ovog posebnog kolektivnog ugovora i uputstva za njegovu primenu i

– razmatra aktuelna pitanja materijalno-socijalnog položaja izvođača i poslodavaca u estradno-muzičkoj delatnosti.

Odbor iz stava 1. ovog člana radi u skladu sa Poslovnikom o radu koji donosi Odbor, a troškove njegovog rada snose Samostalni sindikat i Unija poslodavaca Srbije.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovaj poseban kolektivni ugovor zaključuje se na period od tri godine.

Član 21.

Ovaj poseban kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Obrazac Ugovora o izvođačkom radu (delu) za estradno-muzički program u ugostiteljstvuƒ

UGOVOR O IZVOĐAČKOM RADU (DELU)

Opšte odredbe

Ugovorne strane

1. Poslodavac (agencija)* _____________________________________________________ iz _____________________________, ul. __________________________________________, matični broj ___________________________, opština ____________________, tekući račun _________________________, PIB ______________.

2. Izvođač __________________________________________ iz __________________________, ul. ___________________________________, opština __________________________, tekući račun __________________________________, status ___________________________________, JMBG ______________________.

Ugovorne strane su se dogovorile o sledećem:

Član 1.

Poslodavac – agencija* radno angažuje izvođača za izvođenje estradno-muzičkog programa pod nazivom – u svojstvu*: __________________________________________________________, mesto _____________________________, objekat – sala _________________________________, dan – period ____________________, od sati __________ do ________ sati.

Slobodan dan u nedelji je ________________________.

Član 2.

U slučaju da agencija zaključuje ugovor sa izvođačem u obavezi je da obaveže poslodavca kod kog se angažuje izvođač na poštovanje ovog ugovora.

Član 3.

Šef orkestra muzičkog ansambla – grupe (u daljem tekstu: orkestar) može zaključiti ugovor u ime članova orkestra, s tim da se ime i prezime članova orkestra, sa pojedinačnim iznosom honorara, naznači u odeljku posebne odredbe ovog ugovora i svakom članu se dostavlja kopija ovog ugovora.

Obaveze izvođača

Član 4.

Izvođač se obavezuje:

1. Da dostavi kopiju javne isprave o svom statusu (uverenje – potvrdu), u smislu člana 2. i člana 4. st. 1. i 2. Posebnog kolektivnog ugovora, koja se prilaže uz ovaj ugovor, i da je da na uvid ovlašćenom predstavniku (kontroloru) Sindikata i Inspekciji, zajedno sa ovim ugovorom o delu,

2. da bude na mestu izvođenja programa u zakazano vreme, odnosno da prisustvuje i zakazanim probama,

3. da kvalitetno i profesionalno izvodi estradno-muzički program za koji je angažovan, u skladu sa koncepcijom – scenarijem programa, odnosno u skladu sa dogovorom izvođača i poslodavca,

4. da po dogovoru dostavi svoj reklamni materijal (slike, plakate, postere i dr.), ako je to potrebno za reklamiranje programa,

5. da bude jednoobrazovno odeven, ako se to predvidi za članove orkestra ili izvođača, odnosno u odgovarajućoj garderobi,

6. da poštuje odluke rukovodioca ansambla – orkestra, rukovodioca programa, odnosno drugog ovlašćenog lica, poslodavca–agencije zaduženog za realizaciju muzičkog programa,

7. da se disciplinovano i dolično ponaša i poštuje poslovni kućni red kod poslodavca,

8. da sve nesporazume i sporove u vezi sa izvršenjem ovog ugovora rešava sporazumno preko ovlašćenih predstavnika – rukovodioca programa kojeg odredi agencija – poslodavac*, a ako to ne uspe može se obratiti reprezentativnom Sindikatu potpisniku ovog PKU.

Obaveze poslodavca – agencije

Član 5.

Poslodavac – agencija* se obavezuje:

1. da obezbedi sve neophodne uslove za normalno odvijanje estradno-muzičkog programa u kojem učestvuje izvođač,

2. da izvrši odmah, a najkasnije u roku od osam dana, isplatu izvođaču za izvedeni estradno-muzički program i to:
a) na ime izvođačko-autorskog honorara (cena rada za mesečno angažovanje) __________________ dinara*, odnosno ukupno __________________ dinara za izvedeni program za muzičke dane,
b) da obračuna i plati pripadajuće poreze u skladu sa zakonom,
v) dnevnice u skladu sa zakonom u iznosu od _______________ dinara,
g) putne troškove, ako je to predviđeno kolektivnim ugovorom u iznosu od _____________ dinara,

3. da izvođaču obezbedi zdrave i bezbedne uslove rada, što podrazumeva odgovarajuće opremljen prostor za izvođenje programa, kao i adekvatnu zaštitu od bilo koje vrste ataka na ličnost izvođača, odnosno njegovog psihičkog ili fizičkog maltretiranja,

4. da obezbedi adekvatnu zaštitu muzičkih instrumenata i drugih rekvizita koje izvođač koristi.

U slučaju da agencija zaključuje ugovor sa izvođačem, isplatu iz tačke 2. izvršiće u roku od tri dana od dana naplate sredstava od poslodavca.

Zajedničke odredbe

Član 6.

U slučaju da izvođač izostane iz programa, koji je predmet ovog ugovora usled više sile (smrt u porodici, nesreća, teža bolest i sl.) dužan je da dostavi dokaze o razlogu izostanka iz programa poslodavcu – agenciji*, kao i blagovremeno da ga o tome obavesti.

U slučaju da izvođač izostane iz programa koji je predmet ovog ugovora usled zastoja u javnom saobraćaju, dužan je da o tome odmah obavesti poslodavca – agenciju.

Član 7.

U slučaju da izvođač izostane iz programa svojom krivicom, platiće penale u iznosu od __________% ugovorenog honorara, kao i iznos nastale štete zbog njegovog neučestvovanja u programu koji se objektivno utvrdi.

Član 8.

U slučaju da se program ne održi krivicom poslodavca – agencije*, isti se obavezuje da izvođaču nadoknadi ________% od ugovorenog honorara – cene rada iz člana 5. ovog ugovora i isplati pripadajuće poreze i druge naknade, ako je putovanje izvršeno.

U slučaju da se program ne održi zbog više sile (vanredna situacija, nesreća, obustava rada i štrajk i sl.) bez krivice poslodavca, izvođaču pripadaju samo putni troškovi, ako je putovanje izvršeno.

Član 9.

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno. Sporazum se sačinjava u pisanoj formi.

Član 10.

Ugovor se može raskinuti jednostrano.

Izvođač može raskinuti ugovor ako poslodavac odnosno agencija* ne izvršava svoje obaveze utvrđene članom 5. ovog ugovora.

Poslodavac odnosno agencija može raskinuti ovaj ugovor ako izvođač ne izvršava svoje obaveze utvrđene članom 4. ovog ugovora.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, izvođač prestaje sa radom danom raskida ugovora.

Raskid ugovora se dostavlja drugoj strani u pisanoj formi.

Član 11.

Poslodavac odnosno agencija je dužna da u slučaju iz člana 10. stav 2. ovog ugovora, izvođaču isplati honorar-cenu rada iz stava 5. ovog ugovora, srazmerno vremenu izvedenog programa, sa pripadajućim porezima, kao i druge naknade, ako je putovanje izvršeno.

Član 12.

Izvođač je dužan da u slučaju iz člana 10. stav 3. ovog ugovora nadoknadi poslodavcu stvarnu štetu, ako se strane sporazumno drugačije ne dogovore.

Član 13.

Poslodavac, odnosno agencija i izvođač mogu pokrenuti postupak arbitraže u slučaju iz člana 10. ovog ugovora.

Arbitraža ima tri člana, od kojih po jednog imaju poslodavac i Sindikat, a trećeg sporazumno određuju.

Arbitraža je dužna da donese odluku u roku od osam dana od dana pokretanja spora.

Odluka arbitraže ima snagu sudskog poravnanja.

Posebne odredbe

Član 14.

Ugovarači, u smislu člana 3. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora, utvrđuju odnosno ugovaraju posebno sledeće uslove i prava ______________________________________________.

Član 15.

U slučaju da šef orkestra – grupe zaključuje ugovor u ime izvođača utvrđuje se:

Članovi orkestra – grupe su:

Ime i prezime                                Iznos honorara
1.______________________                    _____________________
2.______________________                    _____________________
3.______________________                    _____________________
4.______________________                    _____________________
5.______________________                    _____________________

Šef orkestra – grupe je dužan da dostavi poslodavcu – agenciji uverenja – potvrde izvođača.

Član 16.

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda po sedištu poslodavca – agencije* koja angažuje izvođača.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih se dva nalaze kod poslodavca – agencije*, jedan primerak se dostavlja reprezentativnom Sindikatu potpisniku PKU čiji je član izvođač i jedan primerak zadržava izvođač.

Ugovor je zaključen dana __________________ godine.

Izvođač ili šef orkestra        Za poslodavca – agenciju*
_______________________                     ________________________

                                                             (potpis ovlašćenog lica)
Broj i datum uverenja – potvrde
o svojstvu izvođača i naziv
organizacije – udruženja

__________________________
__________________________

* nepotrebno precrtati

Podelite: