Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
(важи до 12.02.2021.)

„Службени гласник РС“, број 23/2015

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним колективним уговором утврђују се права и обавезе из рада и по основу рада, односно радно ангажовање лица која обављају уметничку или другу делатност у области културе: извођење народне, забавне, џез, поп и рок музике, фолклорних и других играчких програма (плес), односно осталих музичких, говорних и сценских извођења културних програма, као и послова стручњака и сарадника у естрадно-музичкој делатности (у даљем тексту: извођач естрадно-музичког програма) и послодавца у угоститељству, хотелијерству и туризму (у даљем тексту: послодавац).

Послодавцем, у смислу овог посебног колективног уговора, сматрају се домаћа и страна правна и физичка лица која обављају делатност угоститељства и туризма.

Овај посебан колективни уговор односи се на послодавце у Републици Србији.

Члан 2.

Овај посебан колективни уговор односи се на извођача из члана 1. овог колективног уговора који обавља естрадно-музичку делатност, што доказује уверењем или потврдом издатом од стране удружења или организације чија је репрезентативност утврђена у складу са законом, која је потписник овог уговора.

Члан 3.

Овај посебан колективни уговор непосредно се примењује.

Уговором о извођачком раду (делу) могу се уговарати већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених овим посебним колективним уговором.

II. АНГАЖОВАЊЕ ИЗВОЂАЧА

Домаћи извођачи
Члан 4.

Извођач може бити радно ангажован у естрадно-музичком програму код послодавца и остваривати права утврђена овим посебним колективним уговором, под условом да има уверење – потврду из члана 2. овог уговора, издатих од надлежних организација за текућу годину.

Извођач је дужан да уверење – потврду (копију) из става 1. овог члана, достави послодавцу, односно посреднику – агенцији (у даљем тексту: посредник), приликом закључења Уговора о извођачком раду – делу у који се уписује број уверења – потврде и иста се прилаже уз Уговор.

Извођач је дужан да уверење – потврду (копију) из става 1. овог члана и Уговор о радном ангажовању стави на увид инспекцијским службама и овлашћеном представнику (контролору) репрезентативног синдиката који је закључио овај посебан колективни уговор.

Послодавац је дужан да Синдикату обезбеди приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, а посебно везаних за примену одредаба овог посебног колективног уговора (сходно члану 210. Закона о раду).

Посредник (агенција) у радном ангажовању естрадно-музичких извођача код послодавца, такође има обавезу, као и послодавац из става 4. овог члана, ако непосредно исплаћује хонорар извођачу.

Страни извођачи
Члан 5.

Страни извођач може бити ангажован у естрадно-музичком програму код домаћег послодавца у складу са одредбама овог посебног колективног уговора, под условом да има јавну исправу о свом статусу издату од надлежне иностране организације, коју је дужан да достави послодавцу, односно посреднику (агенцији) и репрезентативном синдикату.

Страни извођач може бити радно ангажован у естрадно-музичком програму код послодавца у складу са законским прописима који, за стране извођаче, регулишу питање заснивања радног односа и закључивања уговора о раду, привремених и повремених послова и уговора о делу, односно у складу са посебним општим актом који заједнички донесу органи потписника овог посебног колективног уговора у складу са законским прописима, који ће се објавити у „Службеном гласнику РС”.

III. УГОВАРАЊЕ ЦЕНЕ РАДА – ХОНОРАРА

Члан 6.

Овим посебним колективним уговором утврђује се минимум права извођача која се морају поштовати приликом уговарања цене рада, односно хонорара за извођаче естрадно-музичких програма.

ЦЕНА РАДА – ХОНОРАРА ЗА ИЗВОЂАЧЕ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА
Члан 7.

Цена рада за месечно ангажовање извођача естрадно-музичких програма уговара се:

– за вокалног уметника;

– за инструменталног уметника;

– за вокалног извођача;

– за инструменталног извођача;

– за фолклорног играча и играча модерних игара;

– за водитеља и водитеља у дискотеци (ди-џеја);

– за остале извођаче културних програма;

– за стручњака у култури који обавља послове у естрадно-музичкој делатности (организатор, продуцент, менаџер и сл.);

– за сарадника у култури који обавља стручно-техничке послове за потребе извођења естрадно-музичких програма (реализатор тона, светла и сл.)

Члан 8.

Цена рада у смислу члана 7. овог посебног колективног уговора за месечно радно ангажовање извођача одређује се најмање у износу зараде обрачунате применом утврђене минималне цене рада по сату на пун фонд радних сати у месецу у којем се закључује уговор са извођачем. Минималну цену рада по сату утврђује Социјално-економски савет Републике Србије, односно Влада Републике Србије, у складу са законом, а која се објављује у „Службеном гласнику РС”.

Цена рада за повремено радно ангажовање извођача за један музички дан (до четири дана у недељи) не може бити нижа од 5% износа утврђеног у ставу 1. овог члана.

Члан 9.

Обавеза послодавца је, да у име и за рачун извођача, уплати припадајући порез на доходак грађана, у складу са Законом.

Члан 10.

Послодавац је дужан да извођачу омогући један слободан дан у недељи у случају месечног ангажмана.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА, ИЗВОЂАЧА И ПОСРЕДНИКА (АГЕНЦИЈЕ)

Члан 11.

Послодавац и извођач уређују међусобна права и обавезе Уговором о извођачком раду – делу у складу са овим посебним колективним уговором и другим позитивним прописима.

Уговором о извођачком раду – делу могу се утврдити и друга права и обавезе послодавца и извођача, који нису предвиђени овим посебним колективним уговором, ако то није у супротности са Законом.

Члан 12.

Уговор о извођачком раду – делу закључују извођач и послодавац непосредно или путем посредника.

Члан 13.

Образац Уговора о извођачком раду – делу утврђују потписници овог посебног колективног уговора, и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана утврђен је у Прилогу 1. овог посебног колективног уговора и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 14.

Битни елементи Уговора о извођачком раду – делу су следећи: цена рада, рок исплате, врста и обим посла који је извођач дужан да обави за уговорену цену рада, временски период за који је Уговор закључен, услови за раскид Уговора, елементи безбедности и здравља на раду, осигурање и материјална одговорност.

Послодавац је дужан да обезбеди адекватну заштиту музичких инструмената и других реквизита које извођач користи.

Извођач је дужан да професионално обавља своју делатност, да се одговорно и савесно односи према уговореном послу и послодавцу, као и да доприноси квалитетном извођењу естрадно-музичких програма.

Члан 15.

Уговорна страна одговорна за раскид Уговора, дужна је да другој страни надокнади штету у складу са Законом.

V. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 16.

У случају спора у поступку примене, измене и допуне овог посебног колективног уговора, спор се решава арбитражом и другим методама у складу са Законом.

Члан 17.

Арбитража одлучује у Арбитражном већу које има пет чланова, од којих по два члана именују потписници овог посебног колективног уговора и једног споразумно.

Одлука Арбитражног већа је обавезујућа, ако се учесници спора са њом сагласе пре почетка рада Арбитраже.

Арбитражни поступак траје осам дана од формирања Арбитражног већа, а одлука се доноси већином гласова и у писаној форми доставља странкама у спору.

Стране у спору споразумно одређују накнаду за рад арбитара.

Члан 18.

Потписник овог посебног колективног уговора коме је упућена образложена, писана иницијатива за измене и допуне Посебног колективног уговора, дужан је да, у року од 15 дана од подношења иницијативе, приступи преговорима о изменама и допунама Посебног колективног уговора.

Члан 19.

Потписници овог посебног колективног уговора образују Одбор за социјални дијалог.

Одбор из става 1. овог члана има шест чланова, од којих сваки потписник овог посебног колективног уговора именује по три члана, и има обавезу да:

– прати примену овог посебног колективног уговора;

– предлаже измене и допуне овог посебног колективног уговора;

– даје мишљења о примени одредаба овог посебног колективног уговора и упутства за његову примену и

– разматра актуелна питања материјално-социјалног положаја извођача и послодаваца у естрадно-музичкој делатности.

Одбор из става 1. овог члана ради у складу са Пословником о раду који доноси Одбор, а трошкове његовог рада сносе Самостални синдикат и Унија послодаваца Србије.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај посебан колективни уговор закључује се на период од три године.

Члан 21.

Овај посебан колективни уговор ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Образац Уговора о извођачком раду (делу) за естрадно-музички програм у угоститељствуƒ

УГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)

Опште одредбе

Уговорне стране

1. Послодавац (агенција)* _____________________________________________________ из _____________________________, ул. __________________________________________, матични број ___________________________, општина ____________________, текући рачун _________________________, ПИБ ______________.

2. Извођач __________________________________________ из __________________________, ул. ___________________________________, општина __________________________, текући рачун __________________________________, статус ___________________________________, ЈМБГ ______________________.

Уговорне стране су се договориле о следећем:

Члан 1.

Послодавац – агенција* радно ангажује извођача за извођење естрадно-музичког програма под називом – у својству*: __________________________________________________________, место _____________________________, објекат – сала _________________________________, дан – период ____________________, од сати __________ до ________ сати.

Слободан дан у недељи је ________________________.

Члан 2.

У случају да агенција закључује уговор са извођачем у обавези је да обавеже послодавца код ког се ангажује извођач на поштовање овог уговора.

Члан 3.

Шеф оркестра музичког ансамбла – групе (у даљем тексту: оркестар) може закључити уговор у име чланова оркестра, с тим да се име и презиме чланова оркестра, са појединачним износом хонорара, назначи у одељку посебне одредбе овог уговора и сваком члану се доставља копија овог уговора.

Обавезе извођача

Члан 4.

Извођач се обавезује:

1. Да достави копију јавне исправе о свом статусу (уверење – потврду), у смислу члана 2. и члана 4. ст. 1. и 2. Посебног колективног уговора, која се прилаже уз овај уговор, и да је да на увид овлашћеном представнику (контролору) Синдиката и Инспекцији, заједно са овим уговором о делу,

2. да буде на месту извођења програма у заказано време, односно да присуствује и заказаним пробама,

3. да квалитетно и професионално изводи естрадно-музички програм за који је ангажован, у складу са концепцијом – сценаријем програма, односно у складу са договором извођача и послодавца,

4. да по договору достави свој рекламни материјал (слике, плакате, постере и др.), ако је то потребно за рекламирање програма,

5. да буде једнообразовно одевен, ако се то предвиди за чланове оркестра или извођача, односно у одговарајућој гардероби,

6. да поштује одлуке руководиоца ансамбла – оркестра, руководиоца програма, односно другог овлашћеног лица, послодавца–агенције задуженог за реализацију музичког програма,

7. да се дисциплиновано и долично понаша и поштује пословни кућни ред код послодавца,

8. да све неспоразуме и спорове у вези са извршењем овог уговора решава споразумно преко овлашћених представника – руководиоца програма којег одреди агенција – послодавац*, а ако то не успе може се обратити репрезентативном Синдикату потписнику овог ПКУ.

Обавезе послодавца – агенције

Члан 5.

Послодавац – агенција* се обавезује:

1. да обезбеди све неопходне услове за нормално одвијање естрадно-музичког програма у којем учествује извођач,

2. да изврши одмах, а најкасније у року од осам дана, исплату извођачу за изведени естрадно-музички програм и то:
а) на име извођачко-ауторског хонорара (цена рада за месечно ангажовање) __________________ динара*, односно укупно __________________ динара за изведени програм за музичке дане,
б) да обрачуна и плати припадајуће порезе у складу са законом,
в) дневнице у складу са законом у износу од _______________ динара,
г) путне трошкове, ако је то предвиђено колективним уговором у износу од _____________ динара,

3. да извођачу обезбеди здраве и безбедне услове рада, што подразумева одговарајуће опремљен простор за извођење програма, као и адекватну заштиту од било које врсте атака на личност извођача, односно његовог психичког или физичког малтретирања,

4. да обезбеди адекватну заштиту музичких инструмената и других реквизита које извођач користи.

У случају да агенција закључује уговор са извођачем, исплату из тачке 2. извршиће у року од три дана од дана наплате средстава од послодавца.

Заједничке одредбе

Члан 6.

У случају да извођач изостане из програма, који је предмет овог уговора услед више силе (смрт у породици, несрећа, тежа болест и сл.) дужан је да достави доказе о разлогу изостанка из програма послодавцу – агенцији*, као и благовремено да га о томе обавести.

У случају да извођач изостане из програма који је предмет овог уговора услед застоја у јавном саобраћају, дужан је да о томе одмах обавести послодавца – агенцију.

Члан 7.

У случају да извођач изостане из програма својом кривицом, платиће пенале у износу од __________% уговореног хонорара, као и износ настале штете због његовог неучествовања у програму који се објективно утврди.

Члан 8.

У случају да се програм не одржи кривицом послодавца – агенције*, исти се обавезује да извођачу надокнади ________% од уговореног хонорара – цене рада из члана 5. овог уговора и исплати припадајуће порезе и друге накнаде, ако је путовање извршено.

У случају да се програм не одржи због више силе (ванредна ситуација, несрећа, обустава рада и штрајк и сл.) без кривице послодавца, извођачу припадају само путни трошкови, ако је путовање извршено.

Члан 9.

Овај уговор се може раскинути споразумно. Споразум се сачињава у писаној форми.

Члан 10.

Уговор се може раскинути једнострано.

Извођач може раскинути уговор ако послодавац односно агенција* не извршава своје обавезе утврђене чланом 5. овог уговора.

Послодавац односно агенција може раскинути овај уговор ако извођач не извршава своје обавезе утврђене чланом 4. овог уговора.

У случају из става 2. овог члана, извођач престаје са радом даном раскида уговора.

Раскид уговора се доставља другој страни у писаној форми.

Члан 11.

Послодавац односно агенција је дужна да у случају из члана 10. став 2. овог уговора, извођачу исплати хонорар-цену рада из става 5. овог уговора, сразмерно времену изведеног програма, са припадајућим порезима, као и друге накнаде, ако је путовање извршено.

Члан 12.

Извођач је дужан да у случају из члана 10. став 3. овог уговора надокнади послодавцу стварну штету, ако се стране споразумно другачије не договоре.

Члан 13.

Послодавац, односно агенција и извођач могу покренути поступак арбитраже у случају из члана 10. овог уговора.

Арбитража има три члана, од којих по једног имају послодавац и Синдикат, а трећег споразумно одређују.

Арбитража је дужна да донесе одлуку у року од осам дана од дана покретања спора.

Одлука арбитраже има снагу судског поравнања.

Посебне одредбе

Члан 14.

Уговарачи, у смислу члана 3. став 2. Посебног колективног уговора, утврђују односно уговарају посебно следеће услове и права ______________________________________________.

Члан 15.

У случају да шеф оркестра – групе закључује уговор у име извођача утврђује се:

Чланови оркестра – групе су:

Име и презиме                                Износ хонорара
1.______________________                    _____________________
2.______________________                    _____________________
3.______________________                    _____________________
4.______________________                    _____________________
5.______________________                    _____________________

Шеф оркестра – групе је дужан да достави послодавцу – агенцији уверења – потврде извођача.

Члан 16.

У случају спора уговара се надлежност суда по седишту послодавца – агенције* која ангажује извођача.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два налазе код послодавца – агенције*, један примерак се доставља репрезентативном Синдикату потписнику ПКУ чији је члан извођач и један примерак задржава извођач.

Уговор је закључен дана __________________ године.

Извођач или шеф оркестра        За послодавца – агенцију*
_______________________                     ________________________

                                                             (потпис овлашћеног лица)
Број и датум уверења – потврде
о својству извођача и назив
организације – удружења

__________________________
__________________________

* непотребно прецртати

Поделите: