Паушално опорезивање – захтев, рокови и ко нема право

1. Шта је паушално опорезивање?

Паушално опорезивање је један од начина опорезивања предузетника који подразумева опорезивање паушално утврђеног прихода.

Предузетници који желе да буду паушално опорезовани предају захтев за паушално опорезивање а Пореска управа на основу одредаба одговарајућих прописа утврђује износ прихода на који ће предузетник обрачунавати и плаћати порез и доприносе за социјално осигурање.

Предузетници којима се одобри паушално опорезивање немају обавезу вођења пословних књига (просто или двојно књиговодство) осим књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО):

obrazac-kpo

2. Захтев за паушално опорезивање

Захтев за паушално опорезивање предузетник подноси организационој јединици Пореске управе у општини на чијој територији је регистрован односно обавља делатност.

Предузетници који тек почињу са обављањем делатности могу захтев за паушално опорезивање поднети и надлежној организацији која води регистар привредних субјеката (АПР) у моменту регистрације, а ова организација ће тај захтев проследити организационој јединици Пореске управе (захтев за паушално опорезивање је саставни део обрасца ЈРППС и уколико се тај део обрасца попуни приликом регистрације, подразумева се да је захтев поднет).

Захтев треба да садржи:

 • разлоге због којих предузетник сматра да није у стању да води пословне књиге, односно разлоге због којих сматра да му њихово вођење отежава обављање делатности (обично је довољно да се наведе нека уопштена формулација, нпр. „јер би ми вођење књига отежало обављање делатности, с обзиром на околности у којима је обављам“).
 • износ укупног промета оствареног у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно износ планираног промета када почиње обављање делатности.
 • податке о чињеницама и околностима од значаја за утврђивање висине паушалног прихода:
  • место на коме се радња налази
  • број запослених радника
  • тржишни услови у којима се делатност обавља
  • површина локала
  • старост предузетника и његова радна способност
  • остале околности које утичу на остваривање добити.

3. Рокови за предају захтева

Постоје три различите ситуације које опредељују рок за предају захтева за паушално опорезивање:

1) предузетник који почиње са радом (тек је основан) подноси захтев за паушално опорезивање у року од 15 дана од дана уписа у регистар у АПР (ако предаје захтев Пореској управи) или у моменту регистрације (ако захтев у оквиру обрасца ЈРППС предаје АПР која врши прослеђивање Пореској управи).

2) предузетник који обавља делатност и у текућој години је био обвезник пореза на приходе од самостално делатности и водио пословне књиге, а испуњава услове да у наредној години оствари право на паушално опорезивање, подноси захтев за паушално опорезивање до 30. новембра текуће године за опорезивање у наредној години.

3) предузетник који је био обвезник ПДВ а испуњава услове и одлучи да више не буде у систему ПДВ може поднети захтев за паушално опорезивање у року од 15 дана од дана пријема акта Пореске управе којим се потврђује брисање из евиденције обвезника ПДВ.

Пореска управа је дужна да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева. У случају да у том року не донесе решење, сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен.

4. Ко нема право на паушално опорезивање

Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:

1) који обавља делатност из области: рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, рекламирања и истраживања тржишта, трговине на велико и трговине на мало, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама.

У случају да се трговинска или угоститељска делатност обавља у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном објекту може се одобрити паушално опорезивање. Право на паушално опорезивање може да оствари и обвезник који врши производњу и продају искључиво сопствених производа у оквиру обављања делатности.

2) у чију делатност улажу и друга лица;

3) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности – већи од 6.000.000 динара;

4) који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност.

5. Да ли паушалци сваке године предају захтев?

Сходно важећим прописима, предузетник који је у текућој години паушално опорезован а и даље испуњава услове за паушално опорезивање у наредној години, није у обавези да до 30. новембра текуће године предаје захтев за паушално опорезивање за следећу годину.

Не постоје законске сметње да предузетник ипак предаје захтев за паушално опорезивање сваке године и то један број предузетника „паушалаца“ и ради. Уз захтев за паушално опорезивање углавном достављају и потврду банке о промету на рачуну у току текуће године и књигу КПО.

Подсећамо на обавезе паушално опорезованог предузетника у случају када не испуњава више услове за паушално опорезивање за наредну годину:

 • да од 1. јануара наредне године почне да води пословне књиге
 • да до 31. јануара наредне године поднесе пореску пријаву на обрасцу ППДГ-1С

Предузетник „паушалац“ који постане обвезник ПДВ дужан је да води пословне књиге најкасније од дана када постане обвезник ПДВ.

Поделите: