Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 24.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКОН o допунама Закона о Царинској тарифи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 24.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о јавним набавкама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о јавном дугу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 • ЗАКОН o допунама Закона о Царинској тарифи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о играма на срећу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника
 • ЗАКОН о допунама Закона о прекршајима
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац — Брус — Копаоник — Рашка — Нови Пазар — Тутин (III фаза)
 • ОДЛУКА о именовању чланова Надзорног одбора
 • ОДЛУКА о избору председника Комисије за контролу државне помоћи
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Комисије за контролу државне помоћи
Влада
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12988/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12992/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Аустрије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12993/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12994/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12995/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02527/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04878/2010-03
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Предео изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Голубац
ОГЛАСИ

Поделите: