Објављен „Службени гласник РС“ број 85 од 16.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 85 од 16.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2020. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Списка наручилаца из члана 3. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4724/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4726/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4737/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4721/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4722/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4723/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4728/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4729/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4730/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4731/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4733/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4734/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4735/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4739/2020
 • ПРОГРАМ развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржини техничке документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у комасацији
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају правна лица која врше хидрографски премер на унутрашњим водним путевима, као и снимање објеката у речном кориту
 • ПРАВИЛНИК о Општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУо-74/2017 и издвојено мишљење судије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
ОГЛАСИ

Поделите: