Објављен „Службени гласник РС“ број 65 од 4.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 65 од 4.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање предлога полазних основа за приступ студирању и пријему у високо образовање на Западном Балкану
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6935/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6936/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2022. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити „Србија Воз” а.д. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Акционарског друштва „Железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије по Финансијском извештају за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7088/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7089/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7044/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7045/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7055/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7058/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6952/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6953/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7042/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7047/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7048/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7049/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7051/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7053/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7023/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7026/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-7027/2023
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020–2025. године, у периоду 2023–2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна у погледу потрошње електричне енергије у стању приправности, искљученом стању и умреженом стању приправности за електричне и електронске уређаје у домаћинству и канцеларијску опрему
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за једноставне сет топ бокс уређаје
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
 • НАРЕДБА о изменама и допуни Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектране на Ибру на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Чукарица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Чукарица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Народне универзитетске библиотеке „Иво Андрић” Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 447-7/23
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00311/2023-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00312/2023-09
Правосуђе
 • ОДЛУКА о разрешењу функције јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја једрилицама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обављању ваздушног саобраћаја балонима
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2023. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0111/22-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0296/22-08
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац”, Љиг
ОГЛАСИ

Поделите: