Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 31.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 31.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • ZAKON o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • ZAKON o putevima
 • ZAKON o železnici
 • ZAKON o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • ZAKON o interoperabilnosti železničkog sistema
 • ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • ZAKON o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
Ministarstva
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0150/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0817/15-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Julieta d.o.o. Beograd

Podelite: