Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 9.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству и на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључивању

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 9.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника Врховног касационог суда
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Северној Македонији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Екваторијалној Гвинеји, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди
Влада
 • УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкамена“
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање
 • УРЕДБА о измени Уредбе о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање
 • СТРАТЕГИЈА државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. годинe
 • ОДЛУКА о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању „Сава центра” у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству и на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључивању
 • ОДЛУКA о образовању Међуресорне радне групе за анализу утврђеног стања, предлагање намене и коришћења објеката – двораца, дворова, вила и летњиковаца у државној својини, који имају статус културног добра или добра која уживају претходну заштиту
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије Републике Србије за спровођење Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Галерије уметности у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и заменика председника Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и заменика председника преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Народне Републике Бангладеш у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2020. годину
 • РЕШЕЊE о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3109/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3101/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3093/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3097/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3098/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3099/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3100/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3102/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3103/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3104/202
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3105/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3106/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3107/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3108/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3110/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3111/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3113/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3092/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3094/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3112/2021
 • ИСПРАВКА Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде стварних трошкова Агенције за осигурање депозита у функцији стечајног, односно ликвидационог управника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничке тарифе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о избору судије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 48162/18, Николић против Србије и 8 других представки
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 73313/17 и 20143/19, Зличић против Србије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету румунске националне мањине
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за пружање пијачних услуга „Пијаца” Лесковац
ОГЛАСИ

Поделите: