Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 30.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 30.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2018. години
 • УРЕДБА о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије
 • УРЕДБА о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”
 • СТРАТЕГИЈА подстицања рађања
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2764/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2766/2018
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2765/2018
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-2939/2018
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-2943/2018
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Топличког управног округа са седиштем у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за јавно здравље Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите српско-туниске комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Радне групе за стратешко решавање отворених питања везаних за бање и бањска лечилишта
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Радне групе за решавање неизмирених потраживања Министарства одбране и ЈП „Југоимпорт — СДПР” према Савезној Демократској Републици Етиопији, Републици Судан и предузећу „Техноимпорт” — Република Куба
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању представника Владе који обављају послове Скупштине Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-1529/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-492/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12695/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Лимасол, Република Кипар
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Блаж, Жупанија Алба, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2983/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2984/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2985/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2878/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2879/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2880/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2881/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2882/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2883/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2884/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2886/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2887/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о Листи малих усева и мање значајних намена
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о поступку за процену вредности одузете имовине
 • УПУТСТВО о садржини и начину састављања записника o одузетој имовини
 • УПУТСТВО о начину продаје привремено одузете покретне имовине
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта — Обреновац на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01712/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01790/2014-22
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за ратне злочине
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-297/2018-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2018. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Путеви”, Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: