Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 23 od 23.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje
 • PRAVILNIK o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 23 od 23.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti
 • ODLUKA o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova, RS broj 8
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 9
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, RS broj 10
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova, RS broj 15
 • ODLUKA o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, RS broj 16
 • ODLUKA o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, RS broj 17
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2018. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci
 • UREDBA o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda, deonica Borča–Zrenjanin sa elementima detaljne regulacije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar — Stara Pazova
 • ODLUKA o osnivanju Saveta za kreativne industrije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Rio de Žaneiru, Brazil
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-2496/2018
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-2569/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2497/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2498/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2499/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Grčke u Republici Srbiji
 • REŠENJE Vlade 05 broj 464-2576/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2721/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2722/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o upisu učenika u srednju školu
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje
 • PRAVILNIK o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Vlasina” na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Tara na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma
 • ODLUKA o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2018. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0205/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0773/16-11
 • LISTA najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ Zaštitnika građana za 2017. godinu
OGLASI

Podelite: