Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 23 od 13.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 23 od 13.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti
 • ODLUKA o izmenama Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Beograd — Južni Jadran” E-763, deonice: Preljina — Požega i Požega — Boljare
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Odžaci
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Društvenog preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju „Branko Gleđa” Zrenjanin
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za Kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za prava deteta
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Pregovaračke grupe za finansijski nadzor Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Pregovaračke grupe za finansijski nadzor Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2224/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2226/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2229/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2189/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2191/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za period 2017–2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2017-2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje lukama za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Agencije za upravljanje lukama za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u vaterpolu za omladince
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u vaterpolu za juniorke
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Niša, Republika Srbija i grada Kaluga, Ruska Federacija
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o obrascu svedočanstva kojim se potvrđuje da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi u odnosu na pomorski brod radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o Listi zabranjenih doping sredstava za konje
 • ODLUKA o utvrđivanju visine taksi u 2018. godini
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gradsko zelenilo”, Čačak
OGLASI

Podelite: