Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 127 od 24.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 127 od 24.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju
  • ODLUKA o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije
Ustavni sud
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4303/2015
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-11470/2017
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0247/19-11
Druge organizacije
  • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2021. godini
  • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2021. godini

Podelite: