Објављен „Службени гласник РС“ број 125 од 17.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 125 од 17.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Управног суда
 • ОДЛУКА о престанку функције два члана Републичке комисије за заштиту права у постуцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о висини накнаде за рад у Националном савету за културу
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • СТРАТЕГИЈА развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Мрсаћ, Обрва и Милочај
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о oбразовању Одбора за реализацију, праћење и унaпређивање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, за период од 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11867/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11864/2021
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Мачевалачког савеза Србије за организовање Европског првенства за кадете и јуниоре, у Новом Саду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11841/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11842/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11843/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11844/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11845/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11846/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11847/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11848/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11851/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11852/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-11853/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11855/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11870/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11878/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11889/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11935/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилникa о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о имплантатима који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају у међумесном и међународном превозу путника
 • ОДЛУКA о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Боговина”
 • ОДЛУКA о престанку важења Одлуке о изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 686-8/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2176/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2177/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2178/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2179/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2180/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2181/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2182/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2183/2021-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33902/08, Илић против Србије и 7 других представки
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 9864/15, Савковић и Савковић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о допуни Упутства за спровођење гласања ван гласачког места
 • РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места у заводима за извршење кривичних санкција, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • ЛИСТА аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2021. години
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине за чланове Инжењерске коморе Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод”, Бездан
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана
ОГЛАСИ

Поделите: