Објављен „Службени гласник РС“ број 120 од 10.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 120 од 10.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о областима научних и других истраживања oд значаја за одбрану земље и о начину и поступку за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Кигалију, Република Руанда
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о образовању Стручне групе за смањење административних баријера за постављање радио базних станица мобилне телефоније
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Јединствене методологије за процену штета од елементарне и друге непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Радног тела за праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Подујево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Глоговац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Даки, Народна Република Бангладеш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Пољске у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДТД Водопривредног друштва „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу Ниш за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План управљања Националним парком „Копаоник” за период 2020–2029. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената Јавног предузећа „Национални парк Копаоникˮ
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердапˮ, Доњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш, 05 број 023-11450/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш, 05 број 023-11449/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала друштва „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром Росуље
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и Администрације Васиљеостровског округа Санкт-Петербурга, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11561/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11562/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11563/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11567/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11568/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11569/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11570/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11572/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11574/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11575/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11576/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11242/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11403/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о реглоскопима
 • ПРАВИЛНИК са списком српских стандарда којима су преузети хармонизовани стандарди који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи и списком донетих српских докумената за оцењивање
ОГЛАСИ

Поделите: