Објављен „Службени гласник РС“ број 111 од 11.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 111 од 11.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје Бисао
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању представника државног капитала у Скупштини „Југоинспект” АД за контролу квалитета и квантитета робе, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12136/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-12140/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12220/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12221/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12222/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12223/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12250/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12003/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12006/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12009/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12012/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12094/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12121/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Правила пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о продаји непокретности у својини „Железнице Србије” а.д.
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Клиничког центра Ниш
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о раду и делатности полицијских спортских удружења
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-3/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-4/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-5/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-6/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 617-7/17
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2018. години
 • ОДЛУКА о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о инвестирању средстава осигурања
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Житиште
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Краљево из Краљева
ОГЛАСИ

Поделите: