Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 20.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 20.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о стављању на листу означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2019. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања
 • УПУТСТВО за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0329/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0393/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0229/16-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-786/2018-1
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

Поделите: