Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 3.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 3.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje kontrole sistema za grejanje koji sadrže kotlove čija je ukupna snaga veća ili jednaka 50 kW
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-412/2017-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-413/2017-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00441/2017-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-408/2017-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-395/2017-09
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 16254/08 i još dve, Momčilović i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora
 • REŠENJE v.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0991/16-11
 • REŠENJE v.d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0164/16-11
 • SERTIFIKATI o akreditaciji zdravstvene ustanove
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Parking servis”, Sombor
OGLASI

Podelite: