Naknade troškova koje nemaju karakter zarade (osnov, iznos, poreski aspekt)

Podelite: