Naknade troškova i druga primanja koja imaju karakter zarade (osnov, iznos, poreski aspekt)

 

Podelite: