Ко је обвезник пореза на пренос апсолутних права?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00380/2016-04 од 23.9.2016. год.)

Према одредби члана 23. став 1. тачка 1) Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др. закон, у даљем тексту: Закон), порез на пренос апсолутних права плаћа се код преноса уз накнаду права својине на непокретности.

Сагласно одредби члана 25. став 1. Закона, обвезник пореза на пренос апсолутних права је продавац, односно преносилац права из члана 23. став 1. тач. 1), 2) и 4) овог закона.

Према одредби члана 42. став 2. Закона, лице на које је пренето апсолутно право, односно поклонодавац, који се уговором обавезао да плати порез на пренос апсолутних права, односно порез на поклон, јемчи солидарно за плаћање тог пореза.

Према томе, обвезник пореза на пренос апсолутних права је прописан Законом и не може се мењати вољом уговорних страна. У том смислу, код преноса уз накнаду права својине на непокретности по основу уговора о купопродаји закљученог између физичких лица, обвезник пореза на пренос апсолутних права је продавац. Купац који је уговором о купопродаји преузео обавезу да плати порез на пренос апсолутних права на пренос који је предмет тог уговора је солидарни јемац за плаћање пореза по том основу, а не порески обвезник.

Солидарно јемство значи да порески орган може, по свом избору, захтевати да пореску обавезу на пренос апсолутних права измири лице на које је апсолутно право пренето и без претходног покушаја да ту обавезу наплати од продавца, односно преносиоца права.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: