Евидентирање ПДВ у СЕФ – још једно лоше решење Министарства финансија

Нови правилник о електронском фактурисању који ступа на снагу од 1. јула 2023. године, а којим се замењују досадашња три правилника из ове области, доноси значајне промене у делу који се тиче евидентирања ПДВ у СЕФ.

1. О чему се ради?

Поједина питања у вези са евидентирањем промена на СЕФ које се тичу ПДВ до сада нису била разјашњена па се од почетка 2023. године очекивало да Министарство финансија разјасни неке недоумице.

Министарство финансија је то учинило доношењем наведеног новог Правилника о електронском фактурисању (у даљем тексту: Правилник).

Како су решене поједине недоумице у вези са ПДВ објаснили смо у коментару пре недељу дана (видети тачку 3 – Евидентирање обрачуна ПДВ у СЕФ): 

Нови Правилник о електронском фактурисању – шта треба знати

Нажалост решења која су осмишљена у Министарству финансија су лоша за обвезнике.

У наставку ћемо се бавити решењем које је осмишљено за књижна одобрења, односно сторно фактуре, јер се ради о питању које интересује скоро све обвезнике СЕФ. О другим решењима ћемо дати преглед и кратак коментар на крају текста.

2. Решење за књижна одобрења и сторно фактуре

Чланом 22. став 1. и чланом 23. Правилника предвиђено је да обвезник ПДВ који издаје књижно одобрење (документ о смањењу) другом обвезнику ПДВ или сторнира електронску фактуру издату другом обвезнику ПДВ, у пореском периоду у којем поседује обавештење примаоца да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да обрачунати ПДВ није користио као претходни порез, евидентира износ за који је смањен обрачунати ПДВ у Збирној евиденцији ПДВ у пољe „Смањење ПДВ“.

3. Правилник „јачи“ од Закона

Осим што се ради о лошем решењу (о чему пишемо у следећој тачки), одредбе Правилника које се тичу наведеног евидентирања ПДВ у Збирној евиденцији ПДВ на СЕФ нису у складу са Законом о електронском фактурисању (у даљем тексту: Закон).

Наиме, чланом 4. ст. 1. и 5. Закона јасно и прецизно је назначено да не постоји обавеза евидентирања обрачуна ПДВ на СЕФ ако је за одређену трансакцију издата електронска фактура. Подсећамо да је књижно одобрење (односно документ о смањењу) једна од четири врсте електронских фактура.
Према томе, Правилником је утврђена обавеза евидентирања обрачуна ПДВ на СЕФ за трансакције за које је већ издата електронска фактура (књижно одобрење или сторно фактуре), иако је Законом јасно утврђено управо супротно – да таква обавеза не постоји.

Сматрамо да је Министарство финансија било у обавези да предложи измене Закона како би на законит начин применили решења која су осмислили.

4. Зашто је решење лоше и шта би било рационалније решење

Осим што решење Министарства финансија није у складу са Законом, постоје бројни разлози због којих сматрамо да се ради о лошем решењу:

1) Урушава се темељни концепт евидентирања на СЕФ који је предвиђао јасно разграничење између евидентирања пословних промена од стране обвезника ПДВ који врши промет према различитим лицима:

 • други корисници СЕФ (електронске фактуре),
 • обвезници пореза на добит или пореза на приходе од самосталне делатности у Србији који нису корисници СЕФ (Појединачна евиденција ПДВ), и
 • друга лица који нису обвезници пореза на добит или пореза на приходе од самосталне делатности у Србији (Збирна евиденција ПДВ).

2) Не постоји никаква „веза“ између књижног одобрења или сторниране фактуре и евидентираног смањења ПДВ у Збирној евиденцији ПДВ.

Да ли ће то бити проблем за кориснике који раде преко API-ја зависи од тога какво решење ће у вези са овим питањем имплементирати различити произвођачи софтвера. Међутим, за кориснике СЕФ који врше евидентирање директно на порталу то ће бити изузетно проблематично. Биће приморани да воде додатне помоћне евиденције како би могли да прате за која књижна одобрења или сторниране фактуре су извршили смањење ПДВ, а за која нису.

3) Могуће је уписати погрешан износ смањења у Збирној евиденцији ПДВ.

За кориснике који раде преко API-ја ово неће представљати проблем само ако произвођачи софтвера на адекватан начин реше слање податка о добијеном обавештењу купца у Збирну евиденцију ПДВ (уз повезивање са основним документом). Међутим, за кориснике СЕФ који врше евидентирање директно на порталу могућност грешке је значајна. Једноставно не постоји никакав механизам који би указао на грешку.

4) С обзиром да је крајња идеја да се аутоматски генерише пореска пријава ПДВ (која би затим могла да се исправи, допуни итд), ово решење не подржава могућност да се аутоматизује упис смањења претходног пореза код купца. Једноставно податак о томе на основу чијег обавештења је извршено умањење ПДВ код садашњег решења не постоји.

Решење које је много једноставније и знатно рационалније за кориснике СЕФ, али и боље за Министарство финансија, је следеће:

Евидентирање додатног датума на раније сторнираној електронској фактури или издатом књижном одобрењу. То би био датум када је примљено обавештење купца о томе да је извршена исправка одбитка претходног пореза (односно да није коришћен претходни порез).
Предложеним решењем су „покривени“ сви недостаци који су наведени у тачкама 1) до 4):

 • Задржава се јасно разграничење између евидентирања пословних промена према различитим лицима;
 • Постоји „веза“ између књижног одобрења или сторниране фактуре и додатног датума који подразумева смањење износа ПДВ;
 • Није могуће уписати погрешан износ ПДВ јер се не уписује никакав нови износ већ само додатни датум;
 • Подражана је могућност аутоматизовања уписа смањења претходног пореза код купца јер се зна на кога се односи обавештење.

Поред тога, предложено решење није у супротности са Законом.

5. Казне и за тачно исказан укупан износ ПДВ

Још једна невероватна одредба Правилника је увођење на мала врата могућности кажњавања обвезника ПДВ који неисправно врше евидентирање ПДВ у СЕФ, без обзира да ли је обрачуната обавеза у збиру исправна. Наиме, таква могућност није предвиђена пореским прописима али када то већ не постоји тамо зашто не би то увели у прописе о електронском фактурисању?

Законом о електронском фактурисању је предвиђена новчана казна за неевидентирање ПДВ у складу са законом од 200.000 до 2.000.000 динара за правна лица, односно 50.000 до 500.000 за предузетнике. Међутим, Правилником је прецизирано да у периоду од 1. јула до 31. децембра 2023. године неће бити узимане у обзир грешке у смислу да ли су подаци исказани у Појединачној или у Збирној евиденцији ПДВ ако је тачан укупан износ евидентираног ПДВ. Таква одредба директно имплицира да ће од 1. јануара 2023. године обвезници бити кажњавани ако погрешно искажу податке у Појединачној или Збирној евиденцији ПДВ, без обзира што је тачан укупан износ исказаног ПДВ?
Зашто би било ко био кажњен ако је исправно обрачунао ПДВ али је нпр. погрешио у смислу да је обавезу евидентирао на једном месту уместо на другом?

Неко ће рећи да се није мислило на то када је донета наведена одредба, али би таква констатација била потпуно излишна. Замислите само да се објашњавате са пореским инспектором да то није била замисао оних који су смислили ову одредбу:

„Јел` пише лепо да неће бити узимане у обзир грешке до 31. децембра? Јел` прошао тај датум? Молим лепо, евидентирали сте у Појединачној евиденцији уместо у Збирној евиденцији ПДВ, добићете најнижу казну јер је први пут – само 200.000 динара.“

Предложено решење из тачке 4. помаже и у овом случају: не врши се евидентирање у Појединачној или Збирној евиденцији ПДВ већ директно на самој електронској фактури.

6. Консултовање стручњака из различитих области

Приликом доношења овакве врсте прописа од изузетне важности би било консултовати се са произвођачима софтвера који се користи за евидентирање пословних промена привредних субјеката, затим са специјалистима за базе података, са специјалистима за анализу података итд. Ако консултујете нпр. само пореске стручњаке, добијете овакав накарадан систем који није најрационалнији ни за Министарство финансија али је још мање рационалан за привредне субјекте.

Иза овако лошег решења вероватно стоји замисао неког пореског стручњака да је то једини начин да „уклопи“ све могуће опције како би аутоматски била генерисана поља обрасца ПОПДВ. Међутим, таква замисао је погрешна. Све је то могуће „уклопити“ на више од једног начина, само је потребно консултовати и стручњаке из других области.
Нажалост ово није први пут да се приликом доношења прописа и имплементације система електронских фактура не размишља о рационалном трошењу ресурса обезника који треба да користе тај систем, а слично је било и са новим системом фискализације. Најеклатантнији примери су обавеза евидентирања аванса у новом систему фискализације, односно обавеза евидентирања аванса у СЕФ без обзира на извршени промет у истом пореском периоду.

7. Остала невероватна решења

У наставку наводимо још неколико решења из Правилника. Овом приликом нећемо предлагати евентуална алтернативна решења, али констатујемо да је стварно тешко рационално прихватити да не постоје боља решења за наведене ситуације.

1) Када фактура, авансна фактура или књижно задужење нису издати до истека рока за предају пореске пријаве за период када је настала пореска обавеза, осмишљено је следеће решење:

 • За период када је настала пореска обавеза врши се евидентирање обрачунатог ПДВ у Појединачној евиденцији ПДВ, а као број документа се наводи нула;
 • Када се изда електронска фактура (након истека рока за предају пореске пријаве), за период на који се односи издата фактура износ ПДВ који је претходно био евидентиран у Појединачној евиденцији ПДВ се сада евидентира у Збирној евиденцији ПДВ у пољу „Смањење ПДВ“.

2) Ако је евидентирање обрачуна ПДВ извршено на основу процене основице, после чега је дошло до измене основице и износа ПДВ, осмишљено је следеће решење:

 • Повећање ПДВ се евидентира у Појединачној евиденцији ПДВ;
 • Смањење ПДВ се евидентира у Збирној евиденцији ПДВ (поље „Смањење ПДВ“).

3) Ако је порески дужникпрималац добара и услуга извршио евидентирање ПДВ за набавку (у Појединачној евиденцији ПДВ) и треба за ту набавку да изврши смањење обрачунатог ПДВ, осмишљено је следеће решење:

 • У периоду када су испуњени услови за смањење ПДВ у Збирној евиденцији ПДВ се евидентира износ за који је смањен обрачунати ПДВ (поље „Смањење ПДВ“).

Поделите: