Излазпромет и примљени аванси

Врста промене Поље ПОПДВ
грађевинарство чл.10 ст.2 т.3 грађевинарство 3.4
секундарне сировине чл.10 ст.2 т.1 секундарне сировине 3.4
аутономна покрајина косово и метохија косово 1.2
извоз робе извоз роба чл.24 ст.1 т.2 извоз 1.1
извоз повећање накнаде извоз смањење накнаде извоз књижно задужење извоз књижно одобрење чл.24 ст.1 т.2 извоз повећање или смањење накнаде (књижно задужење или одобрење) 1.1.
извоз аванс аванс извоз робе извоз робе аванс аванс косово и метохија аванс слободна зона аванс слободне зоне аванс амбасада аванс амбасаде чл.24 ст.1 аванс ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза 1.7
амбасаде амбасада СНПДВ ЛНПДВ дипломатска представништва дипломате конзуларна представништва међународне организације чл.24 ст.1 т.16 амбасаде и међународне организације - СНПДВ и ЛНПДВ 1.4
слободна зона слободне зоне слободна зона 1.3
превоз транспорт превоз ТЕРЕТ
- ако је повезан са увозом, транзитом итд: 1.4
- у Србији или иностранству за домаће фирме: 3.2
- у Србији или иностранству за стране фирме: 11.1
ЛИЦА
- у Србији: 3.2
- у иностранству: 11.1
камата камате камате 2.1
затезна камата затезне камате камата по виђењу камата на депозите по виђењу депозит по виђењу депозити по виђењу депозит као гаранција депозити као гаранција затезна камата
камата по виђењу
депозити по виђењу
депозити као гаранција
*
туристичке агенције туризам туристичке агенције 4.1
половна добра уметничка дела колекционарска добра антиквитети половна добра уметничка дела колекционарска добра антиквитети 4.2
директни реекспорт индиректни реекспорт reexport реекспорт 11.1
замена у гарантном року гаранција гарантни замена у гарантном року 11.3
пословни узорци узорак пословни узорци 11.3
поклони мање вредности поклони мање вредности 11.3
рекламни материјал рекламни материјал 11.3
објекти објекат непокретност зграда гаража станови пословни простор чл.10 ст.2 т.2 објекти (други и остали преноси) - уговорено опорезивање ПДВ 3.3
објекти објекат непокретност зграда гаража станови пословни простор објекти (други и остали преноси) - није уговорено опорезивање ПДВ 2.3
објекти објекат непокретност зграда гаража станови пословни простор први пренос права располагања на новоизграђеним објектима 3.1
обичан промет са ПДВ класичан промет са ПДВ класичан промет са ПДВ 3.2
накнада штете штета накнада штете *
уговорене казне због неблаговременог плаћања неблаговремено плаћање уговорене казне *
новчане субвенције субвенција у новцу субвенције у новцу новчана субвенција није део накнаде за промет готовина готов новац новчане субвенције (није део накнаде за промет) *
новчане субвенције субвенција у новцу субвенције у новцу новчана субвенција јесте део накнаде за промет готовина готов новац новчане субвенције (јесте део накнаде за промет) 3.2
јавни приходи таксе накнаде порези јавни приходи *
зарада зараде плата плате друга примања из радног односа зарада и друга примања из радног односа *
новчана средства наплаћена у име и за рачун другог чл.17 ст.4 т.2 износ наплаћен у име и за рачун другог износ наплаћен у име и за рачун другог *
приходи и расходи по основу курсних разлика приходи и расходи по основу валутне клаузуле курсне разлике валутна клаузула курсне разлике
валутна клаузула
*
без накнаде иностранство место промета иностранство без накнаде
место промета иностранство
*

* не евидентира се (није промет)

Повратак на почетак