eFakture – nove ispravke verzija 3.4 i ažurirano interno tehničko uputstvo

Dopuna 29.6.23.
Od 29. juna 2023. godine nove ispravke 3.4 dostupne su i na produkcionoj verziji SEF.

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Podsećamo da su od avgusta 2022. godine nove ispravke prvo dostupne samo na demo verziji SEF a tek posle određenog vremena i na produkcionoj verziji (videti tekst ovde).
Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten biće uskoro ažurirano sa verzijom od 16. juna 2023. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo ispravke 3.4 rešenja SEF:

1. Onemogućeno je otkazivanje dokumenta u statusu “Slanje”

Onemogućeno je otkazivanje dokumenta u statusu “Slanje”. Navedena izmena u aplikaciji prikazana na stranicama 36 i 136 Internog tehničkog uputstva.

2. Izbačen je status “Otkazana” u okviru pregleda ulaznih dokumenata na stranici “Ulazni dokumenti” primaoca fakture

Izbačen je status “Otkazana” u okviru pregleda ulaznih dokumenata na stranici “Ulazni dokumenti” primaoca fakture. Navedena izmena u aplikaciji prikazana na stranici 149 Internog tehničkog uputstva.

3. Izmenjen je sistem API notifikacija na način da primaoci fakture neće primati notifikacije za fakture koje su u statusu “Slanje” i “Otkazana”

Izmenjen je sistem API notifikacija na način da primaoci fakture neće primati notifikacije za fakture koje su u statusu “Slanje” i “Otkazana”.

4. Ispravke

1) Ispravljena je greška da primalac vidi fakturu koja je u statusu “Slanje” ili “Greška prilikom slanja” na strani izdavaoca.

2) Otklonjen problem prilikom preuzimanja PDF datoteke kod faktura bez priloga na način da je omogućeno da se preuzima PDF faktura umesto ZIP datoteke ukoliko faktura ne sadrži priloge.

3) Ispravljena greška da u nekim slučajevima SEF ne pošanje API notifikaciju za novu fakturu.

4) Ispravljena je greška da API servis /api/publicApi/purchase-invoice/changes vraća informacije o fakturama koje su na strani izdavaoca u statusu “Slanje”.

5) Ispravljena je greška da neke fakture posle tri časa provedenih u statusu “Slanje” nisu prelazile u status “Greška prilikom slanja”.

6) Ispravljena je greška da API servis /api/publicApi/purchase-invoice/ids vraća fakture koje su u statusu “Slanje”.

7) Ispravljena je poruka greške ukoliko korisnik pokuša da otkaže fakturu u statusu “Slanje” putem API metode /api/publicApi/sales-invoice/cancel.

8) Vrednost InternalAccountForTurnoverOfForeinger je zamenjena sa vrednošću InternalAccountForTurnoverOfForeigner u šemi VatRecordingDocumentType. Posledično, ako korisnik preko javne API metode POST/api/publicApi/vat-recording/individual želi da kreira novu pojedinačnu PDV evidenciju za tip dokumenta Interni račun za promet stranog lica potrebno je da pošalje novu vrednost InternalAccountForTurnoverOfForeigner. U suprotnom, dobiće sledeću poruku greške ”Error converting value InternalAccountForTurnoverOfForeinger to type SspDTO.enums.VatRecordingDocumentType”.

Navedena izmena se nalazi na stranici 106 Internog tehničkog uputstva.

9) Vrednost Jun je zamenjena sa vrednošću June u šemi VatPeriod. Posledično, ako korisnik preko javnih API metoda POST /api/publicApi/vat-recording/individual i POST /api/publicApi/vat-recording/group želi da kreira novu pojedinačnu ili grupnu PDV evidenciju za mesec jun potrebno je da pošalje novu vrednost June. U suprotnom, dobiće sledeću poruku greške ”Error converting value Jun to type SspDTO.enums.VatPeriod“. Alternativno, kao vrednost parametra vatPeriod može se slati i redni broj meseca pod znacima navodnika: { “year”: 0, “vatPeriod”: “6”, “tumoverWithFee”: { “taxableAmount20”: 0,…

Navedena izmena se nalazi na stranici 104 Internog tehničkog uputstva.

27.6.2023. izvršena je dopuna ispravke 3.4 i dodata je tačka 10)

10) Usaglašeni su formati datuma koje Sistem elektronskih faktura šalje kod promene statusa fakture, tako da svi predstavljaju UTC vreme. Primer: „EventId“:152442,“Date“:“2023-06-19T14:08:04.4979510Z“

Podelite: