Место промета услуге је

Србија

Промет је опорезив ПДВ*.

Одредбе Закона о ПДВ на основу којих је промет опорезив ПДВ:

Врста услуге Одредба Закона о ПДВ
Услуге изнајмљивања превозних средстава на дужи временски период (преко 30 дана) Члан 12. став 6. тачка 6)
Услуге преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, права на патенте, лиценце, заштитне знакове и друга права интелектуалне својине Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (1)
Услуге оглашавања Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (2)
Услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга, као и преводилаца за услуге превођења, укључујући и превођење у писаном облику Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (3)
Услуге обраде података и уступања, односно давања информација, укључујући и информације о пословним поступцима и искуству Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (4)
Услуге преузимања обавезе да се у потпуности или делимично одустане од обављања неке делатности или од коришћења неког права из ове тачке Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (5)
Услуге банкарског и финансијског пословања и пословања у области осигурања, укључујући реосигурање, осим изнајмљивања сефова Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (6)
Услуге стављања на располагање особља Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (8)
Услуге омогућавања приступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане са тим услугама Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (9)
Услуге телекомуникација Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (10)
Услуге радијског и телевизијског емитовања Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (11)
Услуге пружене електронским путем Члан 12. став 6. тачка 7) подтачка (12)
Остале услуге Члан 12. став 5.

____________________
* То што је место промета Србија па је услуга опорезива ПДВ не значи аутоматски да се и обрачунава ПДВ, јер услуга може бити и ослобођена ПДВ ако су испуњени предвиђени услови. Пример за то су превозне услуге повезане са увозом, извозом итд.

Повратак на почетак