Место промета услуге је

Србија

Промет је опорезив ПДВ*.

Одредба Закона о ПДВ на основу које је промет опорезив ПДВ:

Члан 12. став 5.

____________________
* То што је место промета Србија па је услуга опорезива ПДВ не значи аутоматски да се и обрачунава ПДВ, јер услуга може бити и ослобођена ПДВ ако су испуњени предвиђени услови. Пример за то су услуге намењене личним потребама страног особља дипломатских и конзуларних представништава итд.

Повратак на почетак