Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 11.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу накнаде за промет, односно вредности промета добара и услуга који је извршен ван Републике, са или без накнаде. Реч је о промету добара и услуга за који је, у складу са чл. 11. и 12. Закона, место промета ван Републике, па није предмет опорезивања ПДВ.

У пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о промету добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је извршен на територији АПКМ.

Ако је пре извршеног промета добара и услуга ван Републике, наплаћен аванс, у пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу наплаћеног аванса. У том случају, за порески период у којем је извршен промет исказује се податак о износу накнаде за извршени промет умањен за износ аванса.

У пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о вредности промета који се врши без накнаде.

У пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ не исказује се податак о износу:

–    за који је повећана накнада за извршени промет;

–    за који је смањена накнада за извршени промет.

Пример 130:
У пореском периоду септембар 2018. године обвезник ПДВ је набавио робу од добављача из Хрватске за 10.000 евра. Роба се налази у Сплиту. Исту робу у истом пореском периоду продао је купцу у Мађарској за 11.000 евра. Роба се из Сплита испоручује купцу у Мађарској. Реч је о тзв. реекспорту без увоза у Републику Србију. Динарска противвредност купљене робе износи 1.200.000 динара, а продате робе 1.320.000 динара (претпостављени средњи курс НБС је 120 динара за евро на дан оба промета).

Обвезник ПДВ исказује податак о набавци робе у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ (износ од 1.200.000 динара), а податак о испоруци робе у пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ (износ од 1.320.000 динара).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 130

Пример 131:
У пореском периоду септембар 2018. године обвезник ПДВ је набавио робу од добављача из Хрватске за 10.000 евра. Роба се налази у Сплиту. Исту робу у истом пореском периоду продао је купцу у Косовској Митровици за 11.000 евра. Роба се из Сплита испоручује купцу у Косовској Митровици. Реч је о тзв. реекспорту са транзитом. Динарска противвредност купљене робе износи 1.200.000 динара, а продате робе 1.320.000 динара (претпостављени средњи курс НБС је 120 динара за евро на дан оба промета).

Обвезник ПДВ исказује податак о набавци робе у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ (износ од 1.200.000 динара), а податак о испоруци робе у пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ (износ од 1.320.000 динара).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 131

Пример 132:
Обвезник ПДВ пружио је услугу превоза добара лицу са седиштем у Риму, на релацији Барселона – Рим. Динарска противвредност услуге износи 100.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге, у пољу 11.1, обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за предметну услугу од 100.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 132

Пример 133:
Обвезник ПДВ пружио је услугу оглашавања правном лицу са седиштем на територији АПКМ. Динарска противвредност услуге износи 50.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге, у пољу 11.1, обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за предметну услугу од 50.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 133

Пример 134:
Обвезник ПДВ пружио је услугу грађења правном лицу са седиштем у Београду на грађевинском објекту који се налази у Русији. Динарска противвредност услуге износи 10.000.000 динара. Место промета услуге је у Русији.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге, у пољу 11.1, обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за предметну услугу од 10.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 134

Пример 136:
Обвезник ПДВ са седиштем у Нишу извршио је услугу пројектовања доградње дела објекта у Котору у Републици Црној Гори, правном лицу из Врања, за износ накнаде од 800.000 динара, без ПДВ, јер се ради о услузи која је повезана са непокретношћу која се налази у Црној Гори, па се место промета одређује према месту где се налази непокретност, а то је Котор у Републици Црној Гори.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге, у пољу 11.1, обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за предметну услугу од 800.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 136

Податак у пољу 11.1 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.