Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8е.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је повећан износ који се може одбити као претходни порез, осим по основу измене основице и по основу ПДВ плаћеног при увозу добара. Наиме, подаци о износу за који је повећан ПДВ по основу измене основице (независно од тога да ли је истовремено реч о ПДВ који се може одбити као претходни порез) исказују се у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, тако да су већ укључени у рачунске операције на основу кој их се утврђује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез. Подаци о износу ПДВ плаћеног при увозу добара стављених у слободан промет (нпр. због повећања основице за обрачунавање ПДВ при увозу тих добара), а који се може одбити као претходни порез исказују се у делу 6.4 Обрасца ПОПДВ.

Према томе, у пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је повећан износ који се може одбити као претходни порез по основу:

– стицања права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ сходно члану 32б Закона.

Обвезник ПДВ, сходно члану 32б Закона, који је евидентиран за обавезу плаћања пдв, има право на одбитак претходног пореза за добра која поседује на дан који претходи дану отпочињања ПДВ активности, а која је набавио у периоду од 12 месеци пре отпочињања ПДВ активности, под условом да је извршио попис добара и пописну листу доставио пореском органу при подношењу пријаве за ПДВ – евиденционе пријаве, да поседује рачун који му је издао претходни учесник у промету, обвезник ПДВ, у којем је исказан обрачунати ПДВ за промет добара, односно царински документ о извршеном увозу добара и износу обрачунатог ПДВ за увоз тих добара, и да је платио рачун испоручиоцу добара, обвезнику ПДВ, односно да је ПДВ плаћен приликом увоза.

Право на одбитак претходног пореза за добра која обвезник ПДВ поседује на дан који претходи дану отпочињања ПДВ активности, а која је набавио у периоду од 12 месеци пре отпочињања ПДВ активности, обвезник ПДВ стиче у пореском периоду у којем је извршио промет са правом на одбитак претходног пореза тих добара, односно добара произведених или састављених од тих добара. С тим у вези, износ повећања претходног пореза обвезник ПДВ исказује у пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је стекао ово право.

– накнадног стицања права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности сходно члану 32а Закона;

Обвезник ПДВ из члана 32а Закона који није имао право на одбитак претходног пореза по основу набавке опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте за вршење делатности (сопствене или туђе), осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката, може да оствари право на одбитак дела претходног пореза ако у роковима из члана 32. став 1. Закона испуни услове за остваривање права на одбитак претходног пореза (у року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, у року краћем од десет година од момента прве употребе за објекте, у року краћем од десет година од момента завршетка улагања у објекте). С тим у вези, начин утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак уређен је чланом 4. Правилника о опреми и објектима за вршење делатности.

Пример 121:
Обвезник ПДВ – пословна банка набавио је пословни простор за обављање делатности платних услуга (за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза) од обвезника ПДВ који је за тај промет обрачунао ПДВ, с обзиром да је извршио први пренос права располагања на економски дељивој целини у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта. Накнада (са ПДВ) за тај промет износила је 12.000.000 динара, од чега се 10.000.000 динара односило на основицу, а 2.000.000 динара на обрачунати ПДВ. Моменат прве употребе евидентиран је у пословним књигама банке као 15. децембар 2010. године. Дана 12. октобра 2018. године, обвезник ПДВ – пословна банка изнајмила је тај пословни простор на период од 10 година. Како је давање у закуп пословног простора промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ (са правом на одбитак претходног пореза), обвезник ПДВ – пословна банка стиче право на одбитак дела претходног пореза за период од 12. октобра 2018. године закључно са 14. децембром 2020. године.

Израчунавање:

–    2.000.000 (износ обрачунатог ПДВ);

–    3.653 (период од 10 година изражен у броју дана);

–    795 (број дана за који се врши исправка);

–    (2.000.000 : 3.653) Х 795 = 435.259 (износ за који се повећава претходни порез).

У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8е.3, обвезник ПДВ – пословна банка исказује повећање претходног пореза у износу од 435.259 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 121

–  одлуке пореског органа сходно члану 31а Закона;

Према члану 31а став 1. Закона, ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга, обвезник ПДВ који је примио добра и услуге може да исправи одбитак претходног пореза ако је износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа платио обвезнику ПДВ који му је извршио промет добара и услуга.

У овом случају, у пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – прималац добара и услуга исказује податак о износу повећања претходног пореза за порески период у којем је платио свом добављачу износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа.

Пример 122:
Обвезнику ПДВ – лицу „А” решењем пореског органа утврђена је обавеза по основу ПДВ у износу од 100.000 динара за промет добара који је тај обвезник ПДВ извршио обвезнику ПДВ – лицу „Б”. Обвезник ПДВ – лице „А” доставио је обавештење купцу, обвезнику ПДВ – лицу „Б”, у којем је, између осталог, наведено да је порески орган за извршени промет добара решењем утврдио обавезу по основу ПДВ у износу од 100.000 динара. На основу тог обавештења, обвезник ПДВ – лице „Б” уплатио је обвезнику ПДВ – лицу „А” износ од 100.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 8е.3, за порески период у којем је извршена уплата, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује повећање претходног порезау износу од 100.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 122

Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга обвезнику ПДВ – пореском дужнику из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. Закона, тај обвезник ПДВ може да изврши исправку одбитка претходног пореза (повећање) ако је платио износ ПДВ утврђен од стране надлежног пореског органа (члан 31а став 4. Закона). У пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – прималац добара и услуга исказује податак о износу повећања претходног пореза за порески период у којем је платио износ ПДВ утврђен од стране пореског органа.

Пример 123:
Обвезнику ПДВ – лицу „А”решењем пореског органаутврђена је обавеза по основу ПДВу износу од 200.000 динара за промет услуга из области грађевинарства који му је извршио обвезник ПДВ – лице „Б”, с обзиром да је за тај промет порески дужник обвезник ПДВ – прималац услуга. У пореском периоду у којем је примио решење пореског органа, обвезник ПДВ – лице „А” платио је износ ПДВ утврђен од стране пореског органа на прописани уплатни рачун.

У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 8е.3, за порески период у којем је платио износ утврђене обавезе по основу ПДВ, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује повећање претходног пореза у износу од 200.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 123

– исправке – повећања сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду, сходно члану 30. став 6. Закона. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка уређен је Правилником о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка;

Пример 124:
Обвезник ПДВ – лице „А” претежно се бави трговинском делатношћу, али обавља и мењачке послове. Када врши набавке за обављање трговинске делатности има право на одбитак претходног пореза по том основу. Међутим, по основу мењачких послова нема право на одбитак претходног пореза, с обзиром да је реч о услугама за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.

Обвезник ПДВ – лице „А” закључио је уговор са издавачком кућом – обвезником ПДВ о пружању услуга оглашавања у часопису. Оглашавање се односи на целокупно пословање обвезника ПДВ – лица ,,А”.

У овом случају, како се услуга оглашавања односи и на обављање трговинске делатности и на обављање мењачких послова, обвезник ПДВ – лице „А” дужан је да ПДВ исказан у рачуну пружаоца услуге оглашавања подели на део који има право да одбије као претходни порез и део који нема право да одбије као претходни порез. За поделу ПДВ исказаног у рачуну пружаоца услуге оглашавања, обвезник ПДВ – лице „А” користи проценат сразмерног пореског одбитка.

За порески период децембар 2018. године, обвезник ПДВ је утврдио да има право на већи сразмерни порески одбитак у износу од 50.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 8е.3, за порески период децембар 2018. године, обвезник ПДВ – лице „А” исказује повећање претходног пореза у износу од 50.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 124

– повећање износа ПДВ који се може одбити као претходни порез по другом основу.

Податак у пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минусˮ.