Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 7.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 7.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу ПДВ надокнаде из члана 34. Закона плаћене пољопривреднику у пореском периоду, независно од тога да ли обвезник ПДВ има право да плаћену ПДВ надокнаду одбије као претходни порез.

Плаћеном ПДВ надокнадом, у смислу члана 34. Закона, сматра се износ обрачунат применом стопе од 8% на вредност набављених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга и плаћен пољопривреднику од којег су набављени пољопривредни и шумски производи, односно пољопривредне услуге на његов текући рачун или рачун штедње.

Напомена: ПДВ надокнада не обрачунава се и не плаћа пре извршеног промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга.

Пример 84:
Обвезник ПДВ – здравствена установа набавио је пољопривредне производе од пољопривредника у октобру 2018. године у вредности од 100.000 динара за потребе исхране болесника. За извршену набавку обвезник ПДВ обрачунао је ПДВ надокнаду у износу од 8.000 динара и издао пољопривреднику признаницу прописану Правилником о рачунима. У истом пореском периоду обвезник ПДВ уплатио је на текући рачун пољопривредника износ од 108.000 динара. Обвезник ПДВ – здравствена установа нема право да износ ПДВ надокнаде плаћен пољопривреднику одбије као претходни порез. У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, обвезник ПДВ – здравствена установа исказује податке на следећи начин:

–    у пољу 7.1 – 100.000 динара;
–    у пољу 7.2 – 100.000 динара;
–    у пољу 7.3 – 8.000 динара;
–    у пољу 7.4 – 0.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 84

Податак у пољу 7.3 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.