Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу накнаде за промет из члана 25. став 2. тачка 2) Закона, тј. за промет:

–     земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног или неизграђеног земљишта);

Реч је о промету земљишта који се врши као посебан промет, односно који се врши као промет уз који се врши споредан промет добара, односно услуга. У овом пољу не исказује се податак о промету земљишта који се, у складу са Законом, сматра споредним прометом уз промет објекта.

–     услуге давања у закуп земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног или неизграђеног земљишта).

У овом пољу не исказују се подаци о изнајмљивању земљишта које се сматра споредним прометом уз промет услуге изнајмљивања објеката.

У пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

–     износу за који је повећана накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;

–     износу за који је смањена накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Пример 35:
Обвезник ПДВ – лице „А”, на основу закљученог уговора, извршио је продају грађевинског земљишта (са припадајућим дозволама за грађење) за износ од 10.000.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет земљишта исказује податак о накнади за тај промет у пољу 2.2 у износу од 10.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 35

Пример 36:
Обвезник ПДВ – лице „А”, за којег је порески период календарски месец, дао је у закуп три хектара пољопривредног земљишта на период од 5 година – од 1. марта 2018. године.

Накнада за закуп износи 200.000 динара по хектару годишње. У Обрасцу ПОПДВ за порески период фебруар 2019. године, обвезник ПДВ – закуподавац исказује податак о накнади за извршени промет у пољу 2.2, у износу од 600.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 36

Податак у пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.